1. Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie z warunkami techniczno-użytkowymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.


2. Gwarancja obowiązuje na całym terenie Rzeczypospolitej Polskiej i UE. Adresy serwisów dla poszczególnych krajów dostępne są na stronie www.dedra.pl. W przypadku braku serwisu dla danego kraju zobowiązania gwaranta realizuje serwis centralny.


3. Reklamacja powinna być zgłoszona pisemnie w okresie obowiązywania gwarancji.


4. Okres trwania gwarancji podany jest w karcie gwarancyjnej i może wynosić od 24 do 48 miesięcy w zależności od produktu, wyjątkiem są:
- akumulatory, na które udzielamy 6 miesięcznej gwarancji
- sprzedawane części zamienne objęte są 3 miesięczna gwarancją


5. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji, które wyniknęły z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie lub nieprawidłowości spowodowanych złą technologią wykonania.
 
6. Wady ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usunięte przez DEDRA-EXIM w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia dostarczenia do serwisu. Czas naprawy może się przedłużyć w wypadku konieczności sprowadzenia części niezbędnych do naprawy, o czym użytkownik zostanie powiadomiony.
 
7. Reklamowany produkt winien być dostarczony do punktu sprzedaży. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest :
- przedstawienie prawidłowo wypełnionej Karty Gwarancyjnej,
- przedstawienie dokumentu potwierdzającego fakt dokonania zakupu wraz z datą sprzedaży (np. paragon, faktura VAT)
- dostarczenie pełnej kompletacji zgodnie z punktem „kompletacja” w instrukcji obsługi.
 
8. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku:
- użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Obsługi,
- przeciążenia urządzenia, prowadzącego do uszkodzenia silnika, elementów przekładni mechanicznej lub innych elementów urządzenia,
- dokonywania napraw przez osoby nieupoważnione,
- dokonywania modyfikacji w konstrukcji,
- uszkodzeń mechanicznych, fizycznych, chemicznych, spowodowanych siłami i czynnikami zewnętrznymi, zanieczyszczeniem mikrośrodowiska
- uszkodzeń będących następstwem: montażu niewłaściwych części lub osprzętu, stosowania niewłaściwych smarów, olejów, środków konserwujących
 
9. Gwarancji nie podlegają części ulegające naturalnemu zużyciu w czasie eksploatacji: bezpieczniki termiczne, szczotki elektrografitowe, linki napędowe, paski klinowe, uchwyty narzędziowe, końcówki robocze elektronarzędzi (piły tarczowe, wiertła, frezy, itp.).
 
10. Tabliczka znamionowa urządzenia powinna być czytelna. Reklamowany egzemplarz należy dokładnie zabezpieczyć przed uszkodzeniami w transporcie. Na ile to możliwe dostarczyć w oryginalnym opakowaniu.
 
11. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej


KARTA GWARANCYJNA

Obuwie ochronne

 

Data zakupu Produktu: ………………………………….

 

Pieczęć sprzedawcy: …………………..

 

Data i podpis sprzedawcy: ................................................

 

Oświadczenie Użytkownika:

 

Potwierdzam, że zostałem poinformowany o warunkach gwarancji oraz skutkach nieprzestrzegania wytycznych zawartych w Instrukcji obsługi i Karcie gwarancyjnej. Warunki niniejszej gwarancji są mi znane, co potwierdzam własnoręcznym podpisem:

 

.........................................                ...............................................

data i miejsce                                           podpis Użytkownika

 

 

Odpowiedzialność za Produkt:

 1. Gwarant - DEDRA EXIM sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, adres: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, KRS 0000062517, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 527-020-49-33, Kapitał zakładowy: 100 980.00 zł.
 2. Na warunkach określonych w niniejszej Karcie gwarancyjnej Gwarant udziela gwarancji na Produkt, pochodzący z dystrybucji Gwaranta.
 3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie w momencie jego wydania Użytkownikowi.
 4. Z tytułu gwarancji Użytkownik, uzyskuje prawo do bezpłatnej naprawy Produktu, o ile wada ujawniła się w okresie gwarancji. Sposób naprawy Produktu (metoda wykonania naprawy) zależy od decyzji Gwaranta. W przypadku stwierdzenia przez Gwaranta braku możliwości naprawy Gwarant zastrzega sobie prawo wymiany wadliwego elementu albo całego Produktu na wolny od wad, obniżenia ceny Produktu lub odstąpienia od umowy.
 5. W stosunku do Użytkownika, który nie jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, odpowiedzialność odszkodowawcza Gwaranta za szkody wynikające z niniejszej gwarancji i/lub w związku z jej zawarciem i wykonywaniem, bez względu na tytuł prawny, jest ograniczona maksymalnie do wysokości wartości wadliwego Produktu.

 

Okres gwarancji:

 

Elementy Produktu objęte gwarancją: Obuwie ochronne

Czas trwania ochrony gwarancyjnej: 24 miesiące, licząc od daty zakupu Produktu uwidocznionej w niniejszej Karcie gwarancyjnej.

 

Warunki skorzystania z gwarancji:

 1. Przedstawienie przez Użytkownika wypełnionej Karty gwarancyjnej Produktu oraz uprawdopodobnienie przez Użytkownika okoliczności zakupu Produktu, np. poprzez przedstawienie paragonu, faktury, itd. W celu sprawnego przeprowadzenia reklamacji Użytkownik powinien przekazać reklamowany Produkt opisany w Instrukcji obsługi do siedziby Gwaranta.
 2. Stosowanie się przez Użytkownika do zaleceń zawartych w Instrukcji obsługi i Karcie gwarancyjnej.
 3. Gwarancja obejmuje tylko obszar Rzeczypospolitej Polskiej i UE.

 

Gwarancja nie obejmuje wad Produktu powstałych w szczególności na skutek:

 1. nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków określonych w Instrukcji obsługi, w szczególności w zakresie prawidłowego użytkowania;
 2. zastosowania przez Użytkownika środków czyszczących lub konserwujących niezgodnych z Instrukcją obsługi;
 3. nieodpowiedniego przechowywania i transportu Produktu przez Użytkownika;
 4. samowolnych zmian i/lub przeróbek Produktu przez Użytkownika, które nie były uzgadniane z Gwarantem;
 5. uszkodzenia mechaniczne (otarcia, skaleczenie) spowodowane użytkowaniem obuwia niezgodnie z przeznaczeniem;
 6. odbarwienia będące skutkiem przemoczenia obuwia lub jego przepocenia;

 

Użytkownik, który nie jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, traci gwarancję na Produkt, w którym:

 1. numery seryjne, oznaczenia dat i tabliczki znamionowe zostały usunięte, zmienione lub uszkodzone przez Użytkownika;
 2. plomby zostały uszkodzone przez Użytkownika lub noszą ślady manipulacji Użytkownika.

 

Uwaga! Czynności związane z codzienną obsługą Produktu, wynikające m.in. z Instrukcji obsługi Użytkownik wykonuje we własnym zakresie i na swój koszt.

 

Procedura reklamacyjna:

 

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości Produktu, przed dokonaniem zgłoszenia reklamacyjnego należy upewnić się czy wszystkie warunki użytkowania określone w Instrukcji obsługi zostały wykonane w sposób prawidłowy.

 

 1. Zgłoszenie reklamacji zaleca się dokonać niezwłocznie, najlepiej w terminie 7 dni od daty zauważenia wady Produktu. Użytkownik, który nie jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny traci uprawienia wynikające z niniejszej gwarancji w przypadku niezgłoszenia reklamacji w terminie 7 dni.

 

 1. Zgłoszenie reklamacji można dokonać m.in. w punkcie zakupu Produktu, w serwisie gwarancyjnym lub pisemnie na adres: DEDRA EXIM sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.

 

Użytkownik może złożyć reklamację przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej www.dedra.pl. („Formularz zgłoszenia reklamacji z tytułu gwarancji”).

 

Adresy serwisów gwarancyjnych dla poszczególnych krajów dostępne są na stronie www.dedra.pl. W przypadku braku serwisu gwarancyjnego dla danego kraju zgłoszenia reklamacyjne z tytułu gwarancji zaleca się kierować na adres: DEDRA EXIM sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Polska).

 

 1. Mając na uwadze bezpieczeństwo Użytkownika zakazuje się korzystania z wadliwego Produktu.

 

Uwaga!!! Korzystanie z wadliwego Produktu jest niebezpieczne dla zdrowia i życia Użytkownika.

 

 1. Wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji nastąpi w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia reklamowanego Produktu przez Użytkownika.

 

 1. Przed dostarczeniem wadliwego Produktu do reklamacji zaleca się jego oczyszczenie. Reklamowany Produkt zaleca się dokładnie zabezpieczyć przed uszkodzeniami w transporcie (zaleca się dostarczyć reklamowany Produkt w oryginalnym opakowaniu).

 

 1. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Produktu objętego gwarancją Użytkownik nie mógł z niego korzystać.

 

 1. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

WARUNKI 25 LETNIEJ GWARANCJI: KARTA GWARANCYJNA

Zestaw kluczy nasadowych

 

Nr katalogowy: …………………………………………..

 (zwany dalej Produktem)

 

Data zakupu Produktu: ………………………………….

 

Pieczęć sprzedawcy: …………………..

 

Data i podpis sprzedawcy: ................................................

 

Oświadczenie Użytkownika:

 

Potwierdzam, że zostałem poinformowany o warunkach gwarancji oraz skutkach nieprzestrzegania wytycznych zawartych w Instrukcji obsługi i Karcie gwarancyjnej. Warunki niniejszej gwarancji są mi znane, co potwierdzam własnoręcznym podpisem:

.........................................                ...............................................

data i miejsce                                           podpis Użytkownika

 

 

Odpowiedzialność za Produkt:

 1. Gwarant - DEDRA EXIM sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, adres: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, KRS 0000062517, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 527-020-49-33, Kapitał zakładowy: 100 980.00 zł.
 2. Na warunkach określonych w niniejszej Karcie gwarancyjnej Gwarant udziela gwarancji na Produkt, pochodzący z dystrybucji Gwaranta.
 3. Odpowiedzialność z tytułu gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w Produkcie w momencie jego wydania Użytkownikowi.
 4. Z tytułu gwarancji Użytkownik, uzyskuje prawo do bezpłatnej naprawy Produktu, o ile wada ujawniła się w okresie gwarancji. Sposób naprawy Produktu (metoda wykonania naprawy) zależy od decyzji Gwaranta. W przypadku stwierdzenia przez Gwaranta braku możliwości naprawy Gwarant zastrzega sobie prawo wymiany wadliwego elementu albo całego Produktu na wolny od wad, obniżenia ceny Produktu lub odstąpienia od umowy.
 5. W stosunku do Użytkownika, który nie jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, odpowiedzialność odszkodowawcza Gwaranta za szkody wynikające z niniejszej gwarancji i/lub w związku z jej zawarciem i wykonywaniem, bez względu na tytuł prawny, jest ograniczona maksymalnie do wysokości wartości wadliwego Produktu.

 

Okres gwarancji:

 

Elementy Produktu: Zestaw kluczy nasadowych

Czas trwania ochrony gwarancyjnej: 25 lat, licząc od daty zakupu Produktu uwidocznionej w niniejszej Karcie gwarancyjnej.

Elementy Produktu: Opakowanie na klucze nasadowe

Czas trwania ochrony gwarancyjnej: Element nieobjęty gwarancją.

 

Warunki skorzystania z gwarancji:

 1. Przedstawienie przez Użytkownika wypełnionej Karty gwarancyjnej Produktu oraz uprawdopodobnienie przez Użytkownika okoliczności zakupu Produktu, np. poprzez przedstawienie paragonu, faktury, itd. W celu sprawnego przeprowadzenia reklamacji należy przekazać reklamowany Produkt opisany w Instrukcji obsługi do siedziby Gwaranta.
 2. Stosowanie się przez Użytkownika do zaleceń zawartych w Instrukcji obsługi i Karcie gwarancyjnej.
 3. Gwarancja obejmuje tylko obszar Rzeczypospolitej Polskiej i UE.

 

Gwarancja nie obejmuje wad Produktu powstałych w szczególności na skutek:

 1. nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków określonych w Instrukcji obsługi, w szczególności w zakresie prawidłowej eksploatacji (przeciążenie narzędzi, stosowania narzędzi udarowych do nasadek przeznaczonych do pracy ręcznej);
 2. zastosowania przez Użytkownika środków czyszczących lub konserwujących niezgodnych z Instrukcją obsługi;
 3. nieodpowiedniego przechowywania i transportu Produktu przez Użytkownika (warunki przechowywania powinny minimalizować wpływ warunków atmosferycznych na zjawisko korozji, nie przechowywać nasadek w wilgoci, w środowisku mogącym niekorzystnie wpływać na warstwę ochronną, stosować preparaty chroniące przed korozją;
 4. samowolnych zmian i/lub przeróbek Produktu przez Użytkownika, które nie były uzgadniane z Gwarantem;
 5. zastosowania przez Użytkownika w Produkcie materiałów eksploatacyjnych niezgodnych z Instrukcją obsługi.

 

Użytkownik, który nie jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny, traci gwarancję na Produkt, w którym:

 1. numery seryjne, oznaczenia dat i tabliczki znamionowe zostały usunięte, zmienione lub uszkodzone przez Użytkownika;
 2. plomby zostały uszkodzone przez Użytkownika lub noszą ślady manipulacji Użytkownika.

 

Uwaga! Czynności związane z codzienną obsługą Produktu, wynikające m.in. z Instrukcji obsługi Użytkownik wykonuje we własnym zakresie i na swój koszt.

 

Procedura reklamacyjna:

 

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowej pracy Produktu, przed dokonaniem zgłoszenia reklamacyjnego należy upewnić się czy wszystkie czynności określone w szczególności w Instrukcji obsługi zostały wykonane w sposób prawidłowy.

 

 1. Zgłoszenie reklamacji zaleca się dokonać niezwłocznie, najlepiej w terminie 7 dni od daty zauważenia wady Produktu. Użytkownik, który nie jest konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny traci uprawienia wynikające z niniejszej gwarancji w przypadku niezgłoszenia reklamacji w terminie 7 dni.

 

 1. Zgłoszenie reklamacji można dokonać m.in. w punkcie zakupu Produktu, w serwisie gwarancyjnym lub pisemnie na adres: DEDRA EXIM sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.

 

Użytkownik może złożyć reklamację przy wykorzystaniu formularza dostępnego na stronie internetowej www.dedra.pl. („Formularz zgłoszenia reklamacji z tytułu gwarancji”)-zakładka Wsparcie Techniczne\Gwarancje.

 

Adresy serwisów gwarancyjnych dla poszczególnych krajów dostępne są na stronie www.dedra.pl. W przypadku braku serwisu gwarancyjnego dla danego kraju zgłoszenia reklamacyjne z tytułu gwarancji zaleca się kierować na adres: DEDRA EXIM sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Polska).

 

 1. Mając na uwadze bezpieczeństwo Użytkownika zakazuje się korzystania z wadliwego Produktu.

 

Uwaga!!! Korzystanie z wadliwego Produktu jest niebezpieczne dla zdrowia i życia Użytkownika.

 

 1. Wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji nastąpi w terminie 14 dni roboczych, licząc od dnia dostarczenia reklamowanego Produktu przez Użytkownika.

 

 1. Przed dostarczeniem wadliwego Produktu do reklamacji zaleca się jego oczyszczenie. Reklamowany Produkt zaleca się dokładnie zabezpieczyć przed uszkodzeniami w transporcie (zaleca się dostarczyć reklamowany Produkt w oryginalnym opakowaniu).

 

 1. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady Produktu objętego gwarancją Użytkownik nie mógł z niego korzystać.

 

 1. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Użytkownika wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

 


DEDRA WYDŁUŻA OKRES GWARANCJI HANDLOWEJ DO 24 MIESIĘCY.

Od samego początku działalności firmy, naszym celem  było zapewnienie jak najwyższego poziomu jakości obsługi posprzedażnej zakupionych maszyn i urządzeń.
Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych Klientów informujemy, że od dnia 2 stycznia 2016 roku Dedra Exim Sp. z o.o.  wydłuża okres gwarancji handlowej do 24 miesięcyna sprzedawane urządzenia i maszyny zasilane prądem elektrycznym, sprężonym powietrzem, benzyną, olejem napędowym i gazem.
Wydłużona 24 miesięczna gwarancja obejmuje w/w maszyny  i urządzenia sprzedawane końcowym użytkownikom od 2 stycznia 2016 roku - decyduje data paragonu zakupu lub faktury VAT - niezależnie od terminu gwarancji wymienionego w dołączonej do towaru pisemnej gwarancji.

POBIERZ DOKUMENTY

Ogolne warunki oferty

Karta gwarancyjna
W celu otrzymania 30-letniej gwarancji prosimy o rejestrację i wypełnienie formularza