Doručenie zdarma z adresy 300,00 zł
Uložiť do nákupného zoznamu
Vytvorenie nového nákupného zoznamu

Zásady ochrany osobných údajov

Politika ochrany osobných údajov a súkromia správcu sú informácie, ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov, ako aj iné informácie, ktoré sa týkajú používateľov stránok webového sídla www.dedra.pl (ďalej len „Sídlo“). V tejto politike ochrany osobných údajov a súkromia správca súčasne uviedol všetky informácie, ktoré musia osoby, ktorých sa údaje týkajú, musia dostať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady č. 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 2016, č. 119, str. 1 v znení neskorších predpisov) (ďalej len: „GDPR“).

Vyhradzujeme si právo túto politiku ochrany osobných údajov a súkromia zmeniť, predovšetkým vzhľadom na zmeny legislatívy, technológií alebo spôsobu fungovania sídla. Aktuálne znenie politiky ochrany osobných údajov a súkromia je vždy dostupné na sídle.

I Správca údajov

Správcom vašich osobných údajov je spoločnosť „DEDRA-EXIM sp. z o.o.“ so sídlom v meste Pruszków, na adrese: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Poľsko, zapísaná do registra podnikateľských subjektov Štátneho súdneho registra pod číslom KRS 0000062517, vedenom oblastným súdom pre hlavné mesto Varšava, 14. oddelenie štátneho súdneho registra, DIČ PL: PL5270204933

II Účely a lehota spracúvania údajov

Na účely realizácie služby Sídla, poskytovateľ spracúva nasledovné informácie o zariadení používateľa, aby mohol zaručiť správnosť fungovania služieb: IP adresa zariadenia, informácie zapísané v koláčikoch alebo inými podobnými technológiami, údaje o relácii, údaje o webovom prehliadači, údaje o zariadení, údaje o aktivite na Sídle, vrátane aktivity na jednotlivých stránkach;

Údaje sa spracúvajú v súlade s článkami 6 ods. 1 písmeno a) GDPR na základe súhlasu s používaním príslušných koláčikov alebo iných podobných technológií, ktoré sa prejavujú náležitým nastavením webového prehliadača v súlade s právom.

Ako používateľ Sídla môžete v ľubovoľnej chvíli prestať poskytovať tieto informácie Sídla, a to vymazaním koláčikov, ktoré Sídlo ukladá na vašich koncových zariadeniach. Keď to chcete urobiť, musíte zmeniť nastavenia aktuálne používaného webového prehliadača.

Môžete si tiež nakonfigurovať prehliadač takým spôsobom, aby bolo používanie (inštalácia) koláčikov vami určených webových stránok alebo všetkých stránok zablokované. V dôsledku takého nastavenia môžu prestať fungovať niektoré funkcie Sídla, ktoré vyžadujú používanie (inštaláciu) koláčikov.

Vaše údaje nebudú spracúvané automatickým spôsobom, vrátane rôznych foriem profilovania.

III Príjemcovia údajov

Osobné údaje uvedené v online kontaktnom formulári môžu byť zverejnené výhradne iba subjektom, ktoré v mene Správcu spracúvajú tieto údaje na základe písomnej dohody o zverení spracúvania osobných údajov, tzn. firmy poskytujúce hostingové služby alebo služby obsluhy webových stránok, IT služby.

Sídlo používa Google Analytics, služby analýzy návštevnosť webových stránok, ktoré sprístupňuje spoločnosť Google, Inc. (“Google”). Informácie, ktoré koláčiky vytvárajú o používaní Sídla používateľom (vrátane jeho IP adresy) budú odovzdávané spoločnosti Google a uchovávané touto spoločnosťou na serveroch v USA. Spoločnosť Google bude používať tieto informácie na účely hodnotenia používania Sídla používateľmi, na vytváranie správ o návštevnosti stránok pre operátorov portálov a na poskytovanie iných služieb, ktoré súvisia s návštevnosťou na webových stránkach a používaním internetu. Používateľ používajúc Sídlo súhlasí so spracúvaním spoločnosťou Google údajov, ktoré sa ho týkajú, spôsobom a na účely, ktoré sú opísané vyššie. 

IV Práva osôb, ktorých sa osobné údaje týkajú

Každá osoba, ktorej sa údaje týkajú, má právo na:

1) prístup – získať od správcu potvrdenie, či spracúva jej osobné údaje. Ak správca spracúva osobné údaje danej osoby, má právo na prístup k týmto údajom, ako aj právo získať nasledovné informácie: o cieľoch a účeloch spracúvania, kategóriách osobných údajov, príjemcoch alebo kategóriách príjemcov, ktorým boli/budú údaje sprístupnené, o lehotách spracúvania údajov alebo o kritériách ich určovania, má právo požiadať o opravenie, doplnenie, odstránenie alebo o obmedzenie spracúvania osobných údajov, ktorej sa dané údaje týkajú, ako aj právo podať sťažnosť voči takému spracúvaniu (článok 15 GDPR); 2) kópiu údajov – získať kópiu spracúvaných údajov, pričom prvá kópia sa poskytuje bezplatne, a za poskytnutie ďalších kópií môže správca požadovať racionálny poplatok vyplývajúci z nákladov na správu (článok 15 ods. 3 GDPR); 3) opravenie – požiadať o opravenie jej osobných údajov, ktoré sú nesprávne, alebo o doplnenie nekompletných údajov (článok 16 GDPR); 4) odstránenie údajov – požiadať odstránenie jej osobných údajov, ak správca už nie je oprávnený na ich spracúvania alebo údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré boli získané (článok 17 GDPR); 5) obmedzenie spracúvania – požiadať o obmedzenie spracúvania údajov (článok 18 GDPR), keď: a) osoba, ktorej sa údaje týkajú, namieta správnosť osobných údajov – počas obdobia, ktoré umožňuje správcovi overiť správnosť týchto údajov, b) spracúvanie je nelegálne a osoba, ktorej sa dané týkajú, nesúhlasí s ich odstránením, požadujúc obmedzenie ich spracúvania, c) správca už nepotrebuje tieto údaje, ale potrebuje ich osoba, ktorej sa údaje týkajú, na potreby prípadného vymáhania požiadaviek a nárokov, d) osoba, ktorej sa údaje týkajú, podala námietku voči spracúvaniu – kým nebude preukázané, či oprávnenosť na strane správcu nie je nadradená voči oprávnenosti osoby, ktorej sa údaje týkajú; 6) prenesenie údajov – dostať údaje v štruktúrovanej forme, vo všeobecne používanom formáte, ktorý umožňuje strojovo načítať osobné údaje, ktoré daná osoba poskytla správcovi, ako aj požiadať o zaslanie týchto údajov inému správcovi, ak sú údaje spracúvané na základe súhlasu osoby, ktorej sa údaje týkajú, alebo na základe s ňou uzatvorenej dohody, ak sa údaje spracúvajú automatickým spôsobom (článok 20 GDPR); 7) námietku – podať námietku voči spracúvaniu jej osobných údajov správcom na oprávnené a opodstatnené účely, vzhľadom na jej špeciálnu situáciu, vrátane profilovania. V takom prípade správca posúdi, či existujú vážne oprávnené a opodstatnené základy na ich spracúvanie, ktoré sú nadradené voči záujmom, právam a slobode osôb, ktorých sa údaje týkajú, alebo základy na určenie, vymáhanie a obhajobu voči požiadavkám a nárokom. Ak budú záujmy osoby, ktorej sa údaje týkajú, na základe posúdenia dôležitejšie než záujmy správcu, správca je povinný prestať spracúvať osobné údaje na tieto účely (článok 21 GDPR); Ak osoby, ktorej sa údaje týkajú, chce využiť vyššie uvedené práva, musí sa obrátiť na správcu píšuc na emailovú adresu: daneosobowe@dedra.pl a poinformovať ho, ktoré právo a v akom rozsahu ho chce využiť.

V Úrad na ochranu osobných údajov

Osoba, ktorej sa údaje týkajú, má právo podať sťažnosť príslušnému dozornému úradu, ktorým je v Poľsku Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom na adrese: ul. Stawki 2, Poľsko, https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; +48 22 531 03 00.

pixel