Doručenie zdarma z adresy 300,00 zł
Uložiť do nákupného zoznamu
Vytvorenie nového nákupného zoznamu

FAQ

Produktová podpora – STRIEKACIE PIŠTOLE1. Je možné použiť striekaciu pištoľ na penetráciu steny?

Áno, striekacie pištole (modely DED7421 a DED7423) sú prispôsobené na penetráciu stien. 

2. Je možné použiť pištoľ na nanášanie fasádnych farieb?

2.1 Nie, striekacie pištole (model DED7421 a DED7423) nie sú určené na použitie s fasádnymi farbami.

2.2 Pištole majú príliš nízky pracovný tlak, aby bolo možné správne naniesť fasádnu farbu.

2.3. Na nanesenie fasádnych farieb je minimálna odporúčaná veľkosť dýzy 0,023“, pištole DED7421 a DED7423 sú prispôsobené na prácu maximálne s dýzou 0,021“.  

3. Je možné pištole DED7421 a DED7423 používať s epoxidovými a chlórkaučukovými farbami a s farbami a lakmi na báze rozpúšťadiel?

Nie, tieto pištole nie sú určené na prácu s farbami na báze rozpúšťadiel.

V konštrukcii čerpadla zariadenia je použité tesnenie z materiálov, ktoré sa môžu vplyvom rozpúšťadiel, t. j. nitro, rozpustiť alebo poškodiť.

Produktová podpora – TLAKOVÁ UMÝVAČKA1. Umývačka neodoberá prostriedok z nádobky. Čo robiť?

1.1 Model DED8821: Aby bol prostriedok podávaný spolu s prúdom vody, je potrebné použiť nadstavec s regulovanou dýzou. Následne treba sivú koncovku nadstavca nastaviť v súlade so schémou, ktorá je na ňom umiestnená, a otočiť vpravo s cieľom dosiahnutia nízkeho tlaku prúdu vody.

1.2 Model DED8822: Aby bol prostriedok podávaný spolu s prúdom vody, je potrebné použiť nadstavec s regulovanou dýzou. Následne treba plastovú koncovku nadstavca posunúť smerom od seba s cieľom dosiahnutia nízkeho tlaku prúdu vody. Voličom, ktorý sa nachádza na prednom paneli plášťa, je navyše možné regulovať množstvo podávaného prostriedku.  

2. Aká môže byť maximálna teplota vody privádzanej do tlakovej umývačky?

Maximálna teplota vody môže byť 50 °C.  

3. Môžu tlakové umývačky DEDRA pracovať ako čerpadlo na odsatie vody?

Konštrukcia umývačky takéto použitie nepredpokladá.

Čerpadlo použité v umývačke nie je schopné samočinne nasať vodu.

Umývačka musí byť pri práci pripojená k tečúcej vode.

Maximálny tlak vody na prívode do umývačky je 12 barov.

Produktová podpora – PLYNOVÉ OHRIEVAČE1. Po pustení tlačidla prívodu plynu zhasne plameň. Čo robiť?

Tlačidlo prívodu plynu je nutné podržať približne 5 – 10 sekúnd. Ak po tomto čase plameň v ohrievači zhasne, je nutné skontrolovať, či sa vo fľaši nachádza plyn. Príčinou môže byť aj poškodenie alebo nesprávna funkcia plynového ventilu – v takom prípade je nutné ohrievač odovzdať do servisu firmy DEDRA.

2. Je možné ohrievače DEDRA pripojiť k zemnému plynu?

Nie, plynové ohrievače DEDRA sú prispôsobené výhradne na spaľovanie propán-butánu LPG.

Použitie ohrievača so zemným plynom je zakázané.

Produktová podpora – OLEJOVÉ OHRIEVAČE1. Kde je možné používať olejové ohrievače bez odvodu spalín?

Olejový ohrievač je zariadenie určené na prevádzku výhradne v prostredí s dobre fungujúcou ventiláciou. Slúži na ohrev nebytových priestorov, ako sú dielne, garáže atď. Je určený na použitie ako dodatočný zdroj tepla, nesmie byť hlavným zdrojom tepla. 

2. Ohrievač nefunguje, na displeji je zobrazená chyba „E1“. Čo to znamená?

Zobrazenie komunikátu „E1“ signalizuje poruchu súvisiacu so systémom prívodu paliva.

Príliš nízky tlak vzduchu – je potrebné nastaviť tlak pomocou regulačnej skrutky, ktorá sa nachádza na plášti čerpadla.

Príliš nízka hladina paliva – je potrebné doplniť palivovú nádrž.

Znečistené vzduchové filtre – je potrebné vyčistiť vzduchové filtre.

 

3. Ohrievač DED9950 nefunguje, pri spustení chvíľu dymí a vypína sa. Čo robiť?

Biely dym unikajúci zo spaľovacej komory svedčí o nesprávnom pomere zmesi vzduchu a paliva, ktoré sa nezapaľuje.

Je nutné skontrolovať, či nie sú nadmerne znečistené vzduchové filtre a či nie je znečistená alebo upchatá palivová dýza.

 

4. Aký dlhý odvodný komín spalín môže byť pripojený k ohrievaču DEDRA?

K ohrievačom DED9955TK a DED9956TK je možné pripojiť vedenie (rúrku) na priamy odvod spalín. Rúrku s priemerom 120 mm pre model DED9955TK a 150 cm pre model DED9956TK, majúcu príslušné technické a tepelné parametre, nasunúť na komín ohrievača, medzi komín a odvodnú rúrku spalín použiť prerušovač ťahu dodaný s ohrievačom. Otvory prerušovača ťahu nesmú byť zakryté. Pri ohrievači s namontovaným odvodom spalín nesmie maximálna dĺžka vedenia prekračovať 4 metre.

Produktová podpora – ZVÁRAČKY1. Sú zváračky DEDRA prispôsobené na prácu s prúdovými generátormi?

Áno, zváračky DEDRA sú prispôsobené na napájanie pomocou prúdového generátora (min. 10 kVA), výnimkou sú transformátorové zváračky.

2. Aká poistka by mala byť použitá v domácej sieti, aby bolo možné bezpečne pracovať so zváračkou?

Inštalácia napájania zváračky musí byť zhotovená medeným káblom s minimálnym priemerom 3 × 2,5 mm2, musí byť vedená najmenej od poistky 16 A (napr. prúdová poistka série S300 (C)), za predpokladu, že zariadenie bude pripojené ako jediné do obvodu napájania, a musí spĺňať predpisy bezpečnosti použitia. Nezapínajte a nepoužívajte zváračku, ak nemá napájacia sieť ochranný kábel.

3. Kde môžem skontrolovať pracovný cyklus zváračky?

Tabuľka nastavenia a cyklu práce sa nachádza na zadnom paneli zariadenia.

Legenda: X – Pracovný cyklus, l – Menovitý prúd zvárania, U – Napätie v stave zaťaženia

Predpokladá sa, že čas plného pracovného cyklu je 10 minút (napríklad: X = 60 % znamená, že zaťaženie trvá 6 minút a po cykle nasleduje 4-minútová prestávka).

Produktová podpora – PRÚDOVÝ GENERÁTOR1. Sú prúdové generátory vybavené systémom AVR?

Áno, všetky ponúkané modely prúdových generátorov sú vybavené systémom AVR (automatic voltage regulation).

Je to systém podporujúci udržanie správneho výstupného napätia prúdového generátora.

2. Majú agregáty v prúdových generátoroch medené vinutie?

Áno, v modeloch DEGB3600K, DEGB6500K a DEGB7503K sú použité agregáty s vinutím zhotoveným z medi.

3. Aký minimálny výkon by mal mať prúdový generátor, aby bolo možné napájať zváračku 200 A?

Prúdový generátor by mal mať menovitý výkon 10 kVA.

Použitie generátorov s nižším výkonom znemožní použitie zváračky v plnom rozsahu prúdového nastavenia.

pixel