Nemokamas pristatymas iš 300,00 zł
Išsaugoti pirkinių sąraše
Sukurti naują pirkinių sąrašą

Privatumo politika

Valdytojo privatumo politika yra informacija apie asmens duomenų ir kitos informacijos apie interneto svetainės www.dedra.pl (toliau - „Svetainė“) vartotojus, tvarkymą. Į šią privatumo politiką valdytojas įtraukė visą informaciją, kurią duomenų subjektai turėtų gauti pagal 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2016/679 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas)  (OL 2007 m. Nr. 119, 1 str., su vėlesniais pakitimais) (toliau: „BDAR”).

Pasiliekame teisę pakeisti šią privatumo politiką, visų pirma dėl įstatymų, technologijos ar svetainės veikimo pasikeitimo. Aktualų Privatumo politikos tekstą visada galite rasti interneto svetainėje.

I Duomenų valdytojas

Jūsų asmens duomenų valdytojas tai „DEDRA-EXIM sp. z o.o.“ su buveine Pruškuve, 3 Maja g. 8, 05-800 Pruškuvas, Lenkija, įregistruota Varšuvos apygardos teismo Nacionalinio teismo XIV-ame komerciniame skyriaus registre, su NTR 0000062517, PVM MK: PL5270204933

II Duomenų saugojimo tikslai ir išlaikymo įpareigojimas

Siekdamas teikti Svetainės paslaugą, paslaugų teikėjas tvarko informaciją apie vartotojo įrenginį, kad būtų užtikrintas teisingas paslaugų veikimas: kompiuterio IP adresas, informacija esanti slapukuose ar kitose panašiose technologijose, sesijų duomenys, interneto naršyklės duomenys, įrenginio duomenys, duomenys apie Svetainės veiklą, įskaitant atskirus popuslapius;

Šie duomenys yra tvarkomi pagal BDAR 6 str. 1 d. a p., sutinkant naudoti tam tikrus slapukus ar kitas panašias technologijas, išreikštas atitinkamais naršyklės nustatymais pagal įstatymą.

Kaip Svetainės vartotojas, bet kuriuo metu galite nutraukti šios informacijos teikimą Svetainei, ištrindami slapukus, kuriuos Svetainė išsaugojo Jūsų galiniuose įrenginiuose. Norėdami tai padaryti, pakeiskite šiuo metu naudojamos interneto naršyklės parametrus.

Taip pat galite sukonfigūruoti savo naršyklę taip, kad būtų sublokuotas slapukų diegimas Jūsų parinktose ar visose svetainėse. Dėl tokių nustatymų gali būti prarastos kai kurios slapukus įdiegti reikalaujančios Svetainės funkcijos.

Jūsų duomenys nebus tvarkomi automatizuotai, įskaitant profiliavimą.

III Duomenų gavėjai

Internetinėje kontaktinėje formoje esantys asmens duomenys gali būti atskleidžiami tik valdytojo vardu duomenis tvarkantiems subjektams, remiantis rašytiniu susitarimu, kuriuo patikėta tvarkyti asmens duomenis teikiant prieglobos ar interneto svetainių priežiūros paslaugas.

Svetainėje naudojama „Google Analytics“ - auditorijos analizės paslauga, kurią teikia „Google, Inc.“. ("Google"). Slapukų sugeneruota informacija apie vartotojo naudojimąsi Svetaine (įskaitant jos IP adresą) bus perduota „Google“ ir saugoma serveriuose Jungtinėse Amerikos Valstijose. „Google“ naudos šią informaciją siekiant įvertinti vartotojo naudojimąsi svetaine, sudaryti interneto svetainių lankytojų srautų ataskaitas ir teikti kitas su svetainės veikla ir interneto naudojimu susijusias paslaugas.  Naudodamasis Svetaine vartotojas sutinka, kad „Google“ tvarkytų duomenis apie jį aukščiau nurodytu būdu ir tikslais. 

IV Asmenų, kurių duomenys tvarkomi, teisės

Bet kuris duomenų subjektas turi teisę:

1) į prieigą - gauti iš valdytojo patvirtinimą, kad jos asmens duomenys yra tvarkomi. Jei duomenys apie asmenį yra tvarkomi, jis turi teisę su jais susipažinti ir gauti šią informaciją apie: tvarkymo tikslus, asmens duomenų kategorijas, gavėjus ar gavėjų, kuriems duomenys buvo ar bus atskleisti, kategorijas, apie duomenų saugojimo laikotarpį arba apie jų nustatymo kriterijus, apie teisę reikalauti ištaisyti, panaikinti ar apriboti duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą ir nepritarti tokiam tvarkymui (BDAR 15 str.); 2) gauti duomenų kopiją - norint gauti tvarkomų duomenų subjekto kopiją, pirmoji kopija yra nemokama, o kitoms kopijoms valdytojas gali nustatyti pagrįstą mokestį, atsirandantį dėl administracinių išlaidų (BDAR 15 str. 3 d.); 3) ištaisymui - prašymai ištaisyti neteisingus asmens duomenis apie ją arba papildyti neišsamius duomenis (BDAR 16 str.); 4) ištrinti duomenis - prašymai ištrinti asmens duomenis, jei valdytojas nebeturi teisinio pagrindo jų tvarkyti arba duomenys nebereikalingi tvarkymo tikslams (BDAR 17 str.); 5) apriboti tvarkymą - prašyti apriboti asmens duomenų tvarkymą (BDAR 18 str.), kai: a) duomenų subjektas abejoja dėl asmens duomenų teisingumo - tam laikotarpiui, per kurį valdytojas gali patikrinti šių duomenų teisingumą, b) apdorojimas yra neteisėtas ir duomenų subjektas nesutinka su asmens duomenų pašalinimu, prašant apriboti jų naudojimą; c) valdytojui nereikia jau tų duomenų, tačiau jie reikalingi duomenų subjektui pretenzijų nustatymu, patvirtinimui ar ginimui; d) duomenų subjektas dėl apdorojimo pateikė prieštaravimą, kol bus nustatyta, ar valdytojo teisėti pagrindai viršesni nei duomenų subjekto prieštaravimo priežastis. 6) perduoti duomenis - gauti struktūrizuotą, dažniausiai naudojamo formato mašininio nuskaitymo asmens duomenis apie jį, kuriuos jis pateikė valdytojui, ir prašyti perduoti šiuos duomenis kitam valdytojui, jei duomenys tvarkomi remiantis duomenų subjekto sutikimu ar sutartimi su juo ir jei duomenys tvarkomi automatizuotai (BDAR 20 str.); 7) prieštarauti - nesutikti, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi teisėtais valdytojo tikslais dėl priežasčių, susijusių su jo ypatinga padėtimi, įskaitant profiliavimą. Tada valdytojas įvertina galiojančių teisiškai pagrįstų duomenų tvarkymo pagrindų egzistavimą, viršesnį už duomenų subjektų interesus, teises ir laisves, arba pagrindą siekiant nustatyti, tvirtinti ar ginti teisinius reikalavimus. Jei, remiantis vertinimu, duomenų subjekto interesai yra svarbesni nei valdytojo interesai, valdytojas bus įpareigotas nutraukti duomenų tvarkymą šiais tikslais (BDAR 21 str.). Norint naudotis pirmiau nurodytomis teisėmis, duomenų subjektas turėtų susisiekti su valdytoju el. paš.: daneosobowe@dedra.pl ir informuoti jį, kokiomis teisėmis ir kokiu mastu jis nori naudotis.

V Asmens duomenų apsaugos tarnybos pirmininkas

Duomenų subjektas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lenkijoje yra Asmens duomenų apsaugos tarnybą, kurios buveinė yra Varšuvoje, Stawki g. 2, Lenkijoje, https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; +48 22 531 03 00.

pixel