Bezmaksas piegāde no 300,00 zł
Saglabāt iepirkumu sarakstā
Izveidot jaunu iepirkumu sarakstu

Privātuma politika

Pārziņa privātuma politika ir informācija, kas attiecas uz personas datu un citas informācijas par tīmekļa vietnes www.dedra.pl (turpmāk tekstā — Tīmekļa vietnes) lietotājiem apstrādi. Šajā privātuma politika pārzinis ir vienlaikus sniedzis visu informāciju, kas ir jāsaņem datu subjektam saskaņā ar 2016. gada 27. aprīļa Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) Regulu 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula) (OV L 2016, Nr. 119, 1. lpp. ar turpmākajiem grozījumiem) (turpmāk tekstā — VDAR).

Mēs paturam tiesības grozīt šo Privātuma politiku, jo īpaši saistībā ar tiesību aktu noteikumu grozījumiem, tehnoloģijas vai Tīmekļa vietnes darbības veida izmaiņu. Pašreizējais Privātuma politikas teksts vienmēr ir pieejams Tīmekļa vietnē.

 

  1. Datu pārzinis

Jūsu personas datu pārzinis ir uzņēmums DEDRA-EXIM sp. z o.o. ar juridisko adresi Pruškovā, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Polija, kas reģistrēts Valsts tiesu reģistra uzņēmēju reģistrā, ko kārto Varšavas rajona tiesas 14. Valsts tiesu reģistra nodaļa, ar KRS Nr. 0000062517, NIP [nodokļu maksātāja identifikācijas numurs]: PL5270204933

  1. Datu glabāšanas mērķi un laiks

Lai sniegtu Tīmekļa vietnes pakalpojumu, pakalpojuma sniedzējs apstrādā informāciju, kas attiecas uz lietotāja ierīci: datora IP adresi, sīkdatnēs vai citās līdzīgās tehnoloģijās ietverto informāciju, datus par sesiju, pārlūkprogrammas datus, datus par ierīci, datus par Tīmekļa vietnes, tostarp atsevišķu lapu aktivitāti, lai nodrošinātu pakalpojumu pareizu darbību.

Šo datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar VDAR 6. panta 1. punkta a) apakšpunktu saistībā ar piekrišanu izmantot noteiktās sīkdatnes vai citas līdzīgas tehnoloģijas, kas sniegta ar atbilstošiem interneta pārlūkprogrammas iestatījumiem saskaņā ar tiesību aktu noteikumiem.

Kā Tīmekļa vietnes lietotājs Jūs varat jebkurā brīdī pārtraukt sniegt šo informāciju Tīmekļa vietnei, dzēšot sīkdatnes, ko Tīmekļa vietne ir izvietojusi Jūsu gala ierīcē. Šim mērķim ir jāmaina pašlaik lietotās interneta pārlūkprogrammas iestatījumi.

Jūs varat arī konfigurēt pārlūkprogrammu tā, lai bloķētu sīkdatņu instalēšanu noteiktām Jūsu izvēlētajām tīmekļa vietnēm vai visām tīmekļa vietnēm. Šādi iestatījumi var novest pie dažu Tīmekļa vietnes funkciju, kas prasa sīkdatņu instalēšanu, zaudēšanas.

Jūsu dati netiks apstrādāti automātiski, tostarp profilēšanas veidā.

III. Datu saņēmēji

Tiešsaistes kontaktveidlapā ietvertie personas dati var tikt izpausti tikai subjektiem, kas apstrādā datus pārziņa labā, pamatojoties uz rakstveida līgumu par personas datu apstrādes uzticēšanu personām, kas sniedz tīmekļa vietnes mitināšanas vai apkalpošanas, IT apkalpošanas pakalpojumus.

Tīmekļa vietne izmanto Google Analytics, proti, tīmekļa vietnes apmeklējumu analīzes pakalpojumu, ko sniedz Google, Inc. (“Google”). Sīkdatņu radītā informācija par lietotāja darbībām Tīmekļa vietnē (tostarp viņa IP adresi) tiek nodota uzņēmumam Google un glabāta serveros Amerikas Savienotajās Valstīs. Google izmanto šo informāciju, lai novērtētu lietotāja darbības Tīmekļa vietnē, sagatavotu ziņojumus par tīmekļa vietnes datu plūsmu tīmekļa vietņu turētājiem un sniegtu citus pakalpojumus, kas saistīti ar datu plūsmu tīmekļa vietnēs un interneta izmantošanu. Izmantojot Tīmekļa vietni, lietotājs piekrīt, ka apstrādā datus, kas attiecas uz viņu, iepriekš norādītajā veidā un nolūkos. 

  1. Personas datu subjektu tiesības

Katram datu subjektam ir tiesības:

1) gūt piekļuvi — saņemt no pārziņa apstiprinājumu par to, vai attiecībā uz viņu tiek vai netiek apstrādāti personas dati. Ja datu subjekta personas dati tiek apstrādāti, viņam ir tiesības gūt piekļuvi šiem datiem un saņemt informāciju: par apstrādes nolūkiem, personas datu kategorijām, saņēmējiem vai saņēmēju kategorijām, kam personas dati ir izpausti vai kam tos izpaudīs, laikposmu, cik ilgi personas dati tiks glabāti, vai kritērijiem, ko izmanto minētā laikposma noteikšanai, datu subjekta tiesībām pieprasīt personas datu labošanu vai dzēšanu, vai personas datu apstrādes ierobežošanu vai tiesībām iebilst pret šādu apstrādi (VDAR 15. pants); 2) saņemt datu kopiju — saņemt apstrādāto datu kopiju; pirmā kopija ir bez maksas, un par nākamajām kopijām pārzinis var iekasēt saprātīgu samaksu, kas balstīta uz administratīvām izmaksām (VDAR 15. panta 3. punkts); 3) labot datus — panākt, lai pārzinis labotu neprecīzus datu subjekta personas datus vai lai nepilnīgi dati tiktu papildināti (VDAR 16. pants); 4) dzēst datus — panākt, lai pārzinis dzēstu viņa personas datus, ja pārzinim vairs nav juridiskā pamata apstrādei vai dati vairs nav nepieciešami saistībā ar nolūkiem, kādos tie tika apstrādāti (VDAR 17. pants); 5) ierobežot datu pārstrādi — panākt, lai pārzinis ierobežotu apstrādi (VDAR 18. pants), ja: a) datu subjekts apstrīd personas datu precizitāti — uz laiku, kurā pārzinis var pārbaudīt personas datu precizitāti; b) apstrāde ir nelikumīga, un datu subjekts iebilst pret personas datu dzēšanu un tās vietā pieprasa datu izmantošanas ierobežošanu; c) pārzinim personas dati apstrādei vairs nav vajadzīgi, taču tie ir nepieciešami datu subjektam, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības; d) datu subjekts ir iebildis pret apstrādi — kamēr nav pārbaudīts, vai pārziņa leģitīmie iemesli nav svarīgāki par datu subjekta leģitīmajiem iemesliem; 6) pārnest datus — saņemt personas datus attiecībā uz sevi, kurus viņš sniedzis pārzinim, strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā un pieprasīt minētos datus nosūtīt citam pārzinim, pamatojoties uz datu subjekta piekrišanu vai līgumu, kas noslēgts ar viņu, un ja apstrādi veic ar automatizētiem līdzekļiem (VDAR 20. pants) 7) iesniegt iebildumu — balstoties uz iemesliem saistībā ar viņa īpašo situāciju iebilst pret savu personas datu apstrādi pārziņa likumīgos nolūkos, tostarp profilēšanu. Šādā gadījumā pārzinis novērtē, vai pastāv pārliecinoši leģitīmi apstrādes iemesli, kas ir svarīgāki par datu subjekta interesēm, tiesībām un brīvībām, vai šādiem iemesliem celt, īstenot vai aizstāvēt likumīgas prasības. Ja atbilstoši novērtējumam datu subjekta intereses ir svarīgākas par pārziņa interesēm, pārzinim ir jāpārtrauc datu apstrāde šajos nolūkos (VDAR 21. pants). Lai izmantotu iepriekš norādītās tiesības, datu subjektam ir jāsazinās ar pārzini, rakstot uz e-pasta adresi: daneosobowe@dedra.pl un informējot viņu par tiesībām, ko vēlas izmantot, un kādā apjomā.

  1. Personas datu aizsardzības pārvaldes priekšsēdētājs

Datu subjekts var iesniegt sūdzību uzraudzības iestādē. Polijā tas ir Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych [Personas datu aizsardzības pārvaldes priekšsēdētājs], Varšavā, ul. Stawki 2, Polija, https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; +48 22 531 03 00.

pixel