ZÁRUKY


 

1. Garantujeme riadnu funkciu výrobku v súlade s technicko-úžitkovými podmienkami opísanými v návode na
použitie. Poskytujeme záruku na 24 mesiacov od dátumu nákupu nachádzajúceho sa v súčasnom dokumente.
Záruka je platná na celom území Poľskej republiky a EÚ. Adresy servisov pre jednotlivé štáty sú dostupné na
stránkach www.dedra.pl. Ak nie je v danom štáte dostupný servis, rolu ručiteľa realizuje centrálny servis.
Reklamácie musia byť nahlásené písomne v čase trvania záručnej lehoty.
2. Ručiteľ má právo na voľbu spôsobu uspokojenia uznaných záručných nárokov (bezplatná oprava, výmena
výrobku za nový alebo odstúpenie od zmluvy).
3. Záruka sa vzťahuje výhradne na chyby vzniknuté v čase platnosti záruky, ktoré vyplývajú z príčin spočívajúcich
v predávanom výrobku alebo chybách spôsobených nesprávnou technológiou zhotovenia.
4. Chyby zistené v záručnej lehote budú odstránené firmou DEDRA EXIM v termíne neprekračujúcom 14
pracovných dní od dátumu doručenia zariadenia do servisu. Čas opravy sa môže predĺžiť v prípade nutnosti
obstarania náhradných dielov nevyhnutných na opravu, o čom bude používateľ informovaný.
5. Reklamovaný výrobok musí byť dodaný do predajného miesta. Podmienkou riešenia reklamácie je:
- predloženie riadne vyplneného Záručného listu,
- predloženie dokladu potvrdzujúceho skutočnosť vykonania nákupu vrátane dátumu predaja,
(napr. účtenka, faktúra),
- dodávka plnej kompletizácie v súlade s bodom „kompletizácia“ v návode na použitie.
6. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté v dôsledku:
- používania v rozpore s určením a pokynmi nachádzajúcimi sa v návode na použitie,
- preťaženia zariadenia, ktoré spôsobí poškodenie motora, prvkov mechanického prevodu alebo
iných prvkov zariadenia,
- vykonávania opráv neoprávnenými osobami,
- vykonávania úprav konštrukcie,
- mechanického, fyzického, chemického poškodenia spôsobeného silou alebo vonkajšími faktormi,
znečistením mikroprostredia,
- poškodenia v dôsledku: montáže nevhodných častí alebo príslušenstva, použitia nesprávnych
mazív, olejov, konzervačných prostriedkov.
7. Záruka sa nevzťahuje na diely podliehajúce bežnému opotrebeniu počas prevádzky: tepelné
poistky, elektrografitové kefky, poháňacie lanká, klinové remene, nástrojové úchytky, pracovné
koncovky elektrických nástrojov (kotúčové píly, vrtáky, frézy atď.).
8. Výrobný štítok zariadenia musí byť čitateľný. Reklamovaný exemplár je nutné dôkladne zaistiť proti
poškodeniu pri preprave. Pokiaľ je to možné, dodať v originálnom obale.
9. Záruka na predaný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva kupujúceho vyplývajúce z predpisov o ručení za chyby predanej veci.


PODMIENKY 25-ROČNEJ ZÁRUKY: ZÁRUČNÝ LIST

Súprava nástrčkových kľúčov

 

Katalógové č.: …………………………………………..

 (ďalej len Výrobok)

 

Dátum nákupu výrobku: ………………………………….

 

 

Pečiatka predajcu: …………………..

 

Dátum a podpis predajcu: ................................................

 

 

Vyhlásenie Užívateľa:

 

Potvrdzujem, že som bol oboznámený so záručnými podmienkami, ako aj s následkami nedodržiavania pokynov a odporúčaní, ktoré sú uvedené v užívateľskej príručke a v záručnom liste. Záručné podmienky sú mi známe, čo potvrdzujem vlastnoručným podpisom:

.........................................             ...............................................

dátum a miesto                                       podpis Užívateľa

 

 

I. Zodpovednosť za Výrobok:

 1. Ručiteľ - spoločnosť „DEDRA EXIM sp. z o.o.“ sídliaca v meste: Pruszków, na adrese: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Poľsko, zapísaná do obchodného registra pod číslom KRS 0000062517 vedenom oblastným súdom pre hlavné mesto Varšava vo Varšave, 14. ekonomické oddelenie Štátneho súdneho registra, IČ DPH: PL 5270204933, základné imanie: 100 980,00 PLN.
 2. Podľa podmienok stanovených týmto záručným listom Ručiteľ udeľuje záruku na Výrobok, pochádzajúci z distribúcie Ručiteľa.
 3. Zodpovednosť na základe záruky sa vzťahuje iba na chyby, ktoré vznikli následkom príčin nachádzajúcich sa vo Výrobku v momente jeho vydania Užívateľovi.
 4. Na základe záruky Užívateľ získava právo na bezplatnú opravu výrobku, ak sa chyba objaví počas trvania záručnej lehoty. Spôsob opravy Výrobku (metóda vykonania opravy) závisí od rozhodnutia Ručiteľa. V prípade, ak Ručiteľ uzná, že Výrobok sa nedá opraviť, Ručiteľ si vyhradzuje právo vymeniť chybný prvok alebo celý Výrobok na výrobok bez chýb, právo na zníženie ceny Výrobku alebo právo na odstúpenie od dohody.
 5. Voči Užívateľovi, ktorý nie je konzumentom v zmysle zákona z 23. apríla 1964 Občiansky zákonník, zodpovednosť Ručiteľa za škody vyplývajúce z tejto záruky a/alebo ktoré súvisia s jej uzatvorením a realizáciou, bez ohľadu na právny základ, je obmedzená maximálne do výšky hodnoty chybného Výrobku.

 

II. Záručná lehota:

III. Podmienky využitia záruky:

 1. Užívateľ je povinný predstaviť vyplnený Záručný list výrobku, ako aj náležitý doklad o nákupe Výrobku, napr. predstavením pokladničného bloku, faktúry ap. Aby reklamačný proces prebiehal efektívne, Užívateľ je povinný reklamovaný Výrobok, ktorý je opísaný v Užívateľskej príručke, doručil do sídla Výrobcu.
 2. Užívateľ je povinný dodržiavať pokyny a odporúčania uvedené v užívateľskej príručke a v záručnom liste.
 3. Záruka platí iba na území Poľskej republiky a členských štátov EÚ.

 

IV. Záruka sa nevzťahuje na chyby, ktoré vznikli (predovšetkým) následkom:

 1. nedodržiavania Užívateľom podmienok, ktoré sú opísané v Užívateľskej príručke, a predovšetkým týkajúce sa prevádzky a používania (preťaženie náradia, používanie bitov (nástrčkových kľúčov) určených na ručnú prácu s príklepovým/rázovým náradím);
 2. použitia na čistenie alebo na údržbu nevhodných prípravkov, nezhodne s užívateľskou príručkou;
 3. nesprávneho uchovávania a prepravy Výrobku Užívateľom. Výrobok musí byť uchovávaných v takých podmienkach, ktoré minimalizujú vplyv poveternostných podmienok na koróziu; nástrčkové kľúče sa nesmú uchovávať na vlhkých miestach ; na miestach, ktoré môžu negatívne ovplyvniť ochrannú vrstvu; musia sa používať vhodné prípravky chrániace pred koróziou;
 4. vykonania neautorizovaných zmien a/alebo iných zásahov do výrobku, na ktoré Ručiteľ (Výrobca) nevyjadril súhlas;
 5. použitím Užívateľom vo výrobku/s výrobkom nevhodných prevádzkových materiálov, nezhodne s Užívateľskou príručkou.

 

Užívateľ, ktorý nie je konzumentom v zmysle zákona z 23. apríla 1964 Občiansky zákonník, stráca záručné práva na výrobok, v ktorom:

 1. sériové čísla, označenia dátumov a výrobné štítky boli odstránené, zmenené alebo poškodené;
 2. boli poškodené plomby alebo sú na nich viditeľné stopy manipulácie.

                                                                                                                         

Pozor! Činnosti súvisiace s každodennou obsluhou výrobku, vyplývajúce medzi iným z užívateľskej príručky, Užívateľ vykonáva vlastnými silami a na vlastné náklady.

 

 

V. Reklamačná procedúra:

 

 1. V prípade, ak Užívateľ objaví, že Výrobok nefunguje správne, ešte pred zložením reklamácie je povinný uistiť sa, či boli náležite vykonané všetky stanovené činnosti, predovšetkým tie uvedené v užívateľskej príručke.

 

 1. Reklamácia musí byť podaná bezodkladne, najlepšie v priebehu 7 dní od dňa, v ktorom sa prejavila (objavila) chyba Výrobku. Užívateľ, ktorý nie je konzumentom v zmysle zákona z 23. apríla 1964 Občiansky zákonník, stráca práva vyplývajúce z tejto záruky v prípade, ak reklamáciu nepodá v priebehu 7 dní od dňa, v ktorom sa prejavila (objavila) chyba Výrobku.

 

 1. Reklamáciu môžete podať medzi inými na mieste, v ktorom ste výrobok kúpili, v záručnom servise alebo poštou na adresu: DEDRA EXIM sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Poľsko.

 

Užívateľ môže podať reklamáciu prostredníctvom formulára, ktorý je dostupný na webovej stránke www.dedra.pl. („Formulár podania reklamácie na základe udelenej záruky”) - záložka: Technická podpora\Záruka.

 

Adresy záručných servisov v jednotlivých štátoch sú zverejnené na webovej stránke www.dedra.pl. V prípade, ak v danom štáte sa nenachádza záručný servis, odporúčame reklamovaný výrobok doručiť na adresu: DEDRA EXIM sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Poľsko

 

 1. Vzhľadom na bezpečnosť Užívateľa, nefunkčný (chybný) výrobok sa v žiadnom prípade nesmie používať.

 

Pozor!!! Používanie nefunkčného (chybného) výrobku je nebezpečné a ohrozuje zdravie a život Užívateľov.

 

 1. Povinnosti vyplývajúce z udelenej záruke budú vyplnené v lehote 14 pracovných dní počítajúc od dňa doručenia reklamovaného Výrobku Užívateľom.

 

 1. Pred zaslaním reklamácie odporúčame reklamovaný Výrobok náležite očistiť. Odporúčame reklamovaný Výrobok dôkladne zabezpečiť pre prípadným poškodeniami počas prepravy (reklamovaný Výrobok odporúčame doručiť v originálnom obale).

 

 1. Záručná lehota sa predlžuje o čas, počas ktorého Užívateľ následkom chyby (nefunkčnosti) výrobku, na ktorú sa vzťahovala záruka, nemohol Výrobok používať.

 

 1. Záruka nevylučuje, neobmedzuje a ani nepozastavuje právo Užívateľa (kupujúceho) na základe príslušných predpisov o ručení za chyby predanej veci.

STIAHNUŤ DOKUMENTY

Formulár reklamácií pre gola náradie


Ak chcete získať 30-ročnú záruku, zaregistrujte sa a vyplňte nasledujúce údaje


ZÁRUČNÝ LIST

Ochranná obuv

 

Dátum nákupu výrobku: ………………………………….

 

Pečiatka predajcu: …………………..

 

Dátum a podpis predajcu: ................................................

 

 

Vyhlásenie Užívateľa:

 

Potvrdzujem, že som bol oboznámený so záručnými podmienkami, ako aj s následkami nedodržiavania pokynov a odporúčaní, ktoré sú uvedené v užívateľskej príručke a v záručnom liste. Záručné podmienky sú mi známe, čo potvrdzujem vlastnoručným podpisom:

 

.........................................             ...............................................

dátum a miesto                                       podpis Užívateľa

 

 

I. Zodpovednosť za Výrobok:

 1. Ručiteľ - spoločnosť „DEDRA EXIM sp. z o.o.“ sídliaca v meste: Pruszków, na adrese: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Poľsko, zapísaná do obchodného registra pod číslom KRS 0000062517 vedenom oblastným súdom pre hlavné mesto Varšava vo Varšave, 14. ekonomické oddelenie Štátneho súdneho registra, IČ DPH: PL 5270204933, základné imanie: 100 980,00 PLN.
 2. Podľa podmienok stanovených týmto záručným listom Ručiteľ udeľuje záruku na Výrobok, pochádzajúci z distribúcie Ručiteľa.
 3. Zodpovednosť na základe záruky sa vzťahuje iba na chyby, ktoré vznikli následkom príčin nachádzajúcich sa vo Výrobku v momente jeho vydania Užívateľovi.
 4. Na základe záruky Užívateľ získava právo na bezplatnú opravu výrobku, ak sa chyba objaví počas trvania záručnej lehoty. Spôsob opravy Výrobku (metóda vykonania opravy) závisí od rozhodnutia Ručiteľa. V prípade, ak Ručiteľ uzná, že Výrobok sa nedá opraviť, Ručiteľ si vyhradzuje právo vymeniť chybný prvok alebo celý Výrobok na výrobok bez chýb, právo na zníženie ceny Výrobku alebo právo na odstúpenie od dohody.
 5. Voči Užívateľovi, ktorý nie je konzumentom v zmysle zákona z 23. apríla 1964 Občiansky zákonník, zodpovednosť Ručiteľa za škody vyplývajúce z tejto záruky a/alebo ktoré súvisia s jej uzatvorením a realizáciou, bez ohľadu na právny základ, je obmedzená maximálne do výšky hodnoty chybného Výrobku.

 

II. Záručná lehota:

 

III. Podmienky využitia záruky:

 1. Užívateľ je povinný predstaviť vyplnený Záručný list výrobku, ako aj náležitý doklad o nákupe Výrobku, napr. predstavením pokladničného bloku, faktúry ap. Aby reklamačný proces prebiehal efektívne, Užívateľ je povinný reklamovaný Výrobok, ktorý je opísaný v Užívateľskej príručke, doručil Výrobcovi.
 2. Užívateľ je povinný dodržiavať pokyny a odporúčania uvedené v užívateľskej príručke a v záručnom liste.
 3. Záruka platí iba na území Poľskej republiky a členských štátov EÚ.

 

IV. Záruka sa nevzťahuje na chyby, ktoré vznikli (predovšetkým) následkom:

 1. nedodržania podmienok určených v Užívateľskej príručke, predovšetkým podmienok správneho používania;
 2. použitia na čistenie alebo na údržbu nevhodných prípravkov, nezhodne s užívateľskou príručkou;
 3. nevhodného uchovávania a prepravy Výrobku Užívateľom;
 4. vykonania neautorizovaných zmien a/alebo iných zásahov do výrobku, na ktoré Ručiteľ (Výrobca) nevyjadril súhlas;
 5. mechanického poškodenia (odretie, porezanie) spôsobené následkom používania Výrobku nezhodne s jeho určením;
 6. škvrny a strata farby vzniknuté následkom premočenia obuvi alebo jej prepotenia;

 

Užívateľ, ktorý nie je konzumentom v zmysle zákona z 23. apríla 1964 Občiansky zákonník, stráca záručné práva na výrobok, v ktorom:

 1. sériové čísla, označenia dátumov a výrobné štítky boli odstránené, zmenené alebo poškodené;
 2. boli poškodené plomby alebo sú na nich viditeľné stopy manipulácie.

 

Pozor! Činnosti súvisiace s každodennou obsluhou výrobku, vyplývajúce medzi iným z užívateľskej príručky, Užívateľ vykonáva vlastnými silami a na vlastné náklady.

 

V. Reklamačná procedúra:

 

 1. V prípade, ak objavíte, že Výrobok nefunguje správne, ešte pred zložením reklamácie sa uistite, či boli náležite vykonané všetky podmienky používania (a prevádzky) uvedené v Užívateľskej príručke.

 

 1. Reklamácia musí byť podaná bezodkladne, najlepšie v priebehu 7 dní od dňa, v ktorom sa prejavila (objavila) chyba Výrobku. Užívateľ, ktorý nie je konzumentom v zmysle zákona z 23. apríla 1964 Občiansky zákonník, stráca práva vyplývajúce z tejto záruky v prípade, ak reklamáciu nepodá v priebehu 7 dní od dňa, v ktorom sa prejavila (objavila) chyba Výrobku.

 

 1. Reklamáciu môžete podať medzi inými na mieste, v ktorom ste výrobok kúpili, v záručnom servise alebo poštou na adresu: DEDRA EXIM sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Poľsko.

 

Užívateľ môže podať reklamáciu prostredníctvom formulára, ktorý je dostupný na webovej stránke www.dedra.pl. („Formulár podania reklamácie na základe udelenej záruky”).

 

Adresy záručných servisov v jednotlivých štátoch sú zverejnené na webovej stránke www.dedra.pl. V prípade, ak v danom štáte sa nenachádza záručný servis, odporúčame reklamovaný výrobok doručiť na adresu: DEDRA EXIM sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, Poľsko

 

 1. Vzhľadom na bezpečnosť Užívateľa, nefunkčný (chybný) výrobok sa v žiadnom prípade nesmie používať.

 

Pozor!!! Používanie nefunkčného (chybného) výrobku je nebezpečné a ohrozuje zdravie a život Užívateľov.

 

 1. Povinnosti vyplývajúce z udelenej záruke budú vyplnené v lehote 14 pracovných dní počítajúc od dňa doručenia reklamovaného Výrobku Užívateľom.

 

 1. Pred zaslaním reklamácie odporúčame reklamovaný Výrobok náležite očistiť. Odporúčame reklamovaný Výrobok dôkladne zabezpečiť pre prípadným poškodeniami počas prepravy (reklamovaný Výrobok odporúčame doručiť v originálnom obale).

 

 1. Záručná lehota sa predlžuje o čas, počas ktorého Užívateľ následkom chyby (nefunkčnosti) výrobku, na ktorú sa vzťahovala záruka, nemohol Výrobok používať.

 

 1. Záruka nevylučuje, neobmedzuje a ani nepozastavuje právo Užívateľa (kupujúceho) na základe príslušných predpisov o ručení za chyby predanej veci.