Pobierz dokumenty:

Regulamin sprzedaży wysyłkowej

Formularz odstąpienia od umowy

Regulamin dla towarów zamówionych drogą elektroniczną

 I. Postanowienia ogólne

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób zamówienia produktów ze strony https://dedra.pl/pl/products.html należących do spółki DEDRA-EXIM sp. z o.o. z siedzibą w: ul. 3-Maja 8, 05-800 Pruszków, Polska wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000062517, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Regon: 010507375 NIP: 5270204933, Nr rejestrowy BDO: 000021568.

 II. Definicje

 1. DEDRA-EXIM - spółka DEDRA-EXIM sp. o.o. z siedzibą w: ul. 3-Maja 8, 05-800 Pruszków, Polska wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000062517, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Krajowego Rejestru Sądowego Regon: 010507375 NIP: 5270204933, Nr rejestrowy BDO: 000021568.
 2. Dostawa – dostarczenie przez DEDRA-EXIM, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
 3. Dostawca -  firma kurierska z którą współpracuje DEDRA-EXIM.
 4. Klient – podmiot który dokonuje zamówienia Towaru na podstawie niniejszego Regulaminu.
 5. Konsument - osoba fizyczna dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
 7. Regulamin – niniejszy Regulamin.
 8. Towar - rzecz lub rzeczy będące przedmiotem sprzedaży przeprowadzanej zgodnie z niniejszym Regulaminem, zamówiony drogą elektroniczną za pośrednictwem adresu e-mail: sklep@dedra.pl lub formularz kontaktowy na stronie https://dedra.pl/pl
 9. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, na podstawie którego zamawia on Towary na podstawie niniejszego Regulaminu.

 III. Zamówienia

 1. W celu złożenia zamówienia Towaru należy wysłać wiadomość na adres e-mail: sklep@dedra.pl lub formularz kontaktowy na stronie https://dedra.pl/pl/page/71/kontakt.html lub formularz kontaktowy, znajdujący się bezpośrednio przy danym Towarze - formularz „Wyślij zapytanie”.
 2. W treści zamówienia należy podać:

 a) nazwę zamawianych Towarów, nr art. oraz ich ilości

 b) adres dostawy, tel. kontaktowy

 c) informacje czy do zamówienia powinien być dołączany paragon albo fakturę VAT

 d) w przypadku wyboru faktury VAT  - dane do wystawienia faktury VAT (NIP firmy) dla wyboru „faktura VAT” dla firmy należy podać NIP i dane firmy. Później, po wystawieniu dokumentu bez NIP nie możliwa będzie modyfikacja wystawionego dokumentu, w tym dopisanie numeru NIP.

Po wystawieniu paragonu nie możliwe będzie wystawienie faktury VAT.

 

3. W odpowiedzi na złożone zamówienie Klient otrzymuje, przed zwarciem umowy:

 - nr konta,

 - wysokość należności do uregulowania z uwzględnieniem łącznych kosztów zamówionych Towarów,

 - kosztów dostawy,

 - informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za pośrednictwem poczty elektronicznej pociąga za sobą obowiązek zapłaty za zamówiony Towar

4. Realizacja zamówienia następuje po akceptacji kosztów oraz zaksięgowaniu wpłaty.

5. Obsługa zamówień realizowana jest w dni robocze w godzinach 8-16.

6. Złożenie Zamówienia oznacza zawarcie umowy sprzedaży zgodnie z treścią zamówienia oraz zobowiązuje Klienta do odbioru zamówienia oraz zapłaty ceny a także kosztów dostawy podanych w Zamówieniu.

7. W odniesieniu do Klientów będących przedsiębiorcami nie stosuje się art. 662 Kodeksu cywilnego oraz art. 682 Kodeksu cywilnego.

8. W przypadku sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba Towarów, realizacja Zamówienia następować będzie według kolejności otrzymywanych przez DEDRA-EXIM Zamówień, aż do wyczerpania zapasów objętych tą formą sprzedaży.

9. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca prześle na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację zawierającą potwierdzenie warunków Umowy sprzedaży. Potwierdzenie zawiera w szczególności: określenie Towaru będącego przedmiotem Umowy sprzedaży, jego cenę, koszt Dostawy i informację o wszelkich innych kosztach jakie Klient zobowiązany jest ponieść w związku z Umową sprzedaży.

IV. Płatności

Formą płatności za zamówione Towary jest przelew bankowy na rachunek bankowy DEDRA-EXIM. Realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy DEDRA-EXIM.

V. Dostawa towaru

 1. Dostawa zamówionych produktów realizowana jest w dni robocze.
 2. Dostawa realizowana jest tylko na terenie Rzeczpospolitej Polski.
 3. Wysyłka Towaru realizowana jest za pośrednictwem Dostawcy wybranego przez DEDRA-EXIM.
 4. Dostawa przesyłki następuje na adres dostawy podany przez Klienta.
 5. Koszt dostawy Towarów:

 - przy zamówieniu poniżej 300 zł brutto koszt wysyłki 15 zł ponosi Klient,

 - przy zamówieniu powyżej 300 zł brutto koszt wysyłki nie będzie pobierany

6. DEDRA-EXIM dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT zgodnie z wyborem Klienta.

7. Jeżeli Klient nie odbierze zamówienia i nastąpi zwrot zamówienia do DEDRA-EXIM przez Dostawcę, DEDRA-EXIM zwraca Użytkownikowi uiszczoną wartość zamówienia w terminie 14 dni od dnia zwrotu Towaru do DEDRA-EXIM przez Dostawcę, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, przy czym w przypadku płatności kartą płatniczą - przy wpłatach gotówkowych zwrot pieniędzy nastąpi na wskazany przez Użytkownika rachunek bankowy.

8. DEDRA-EXIM zobowiązuję się do dostarczenia Towarów wolnych od wad.

9. DEDRA-EXIM zapewnia przygotowanie przesyłki w sposób adekwatny do jej zawartości zabezpieczający przesyłkę przed normalnymi działaniami związanymi z Dostawą.

10. Klient zobowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

11. Czas dostawy następuje zgodnie z terminami realizacji określonymi przez Dostawcę.

VI. Zwroty - odstąpienie od umowy

 1. Klient będący Konsumentem który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, na podstawie art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ww. ustawy.
 2. W celu skorzystania z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy zwartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa należy poinformować DEDRA-EXIM o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną).
 3. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu, jednak zastosowanie tego wzoru nie jest wymagane.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby odstępujący Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy DEDRA-EXIM zwraca wszystkie otrzymane od płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, jeżeli koszty te zostały pobrane (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez DEDRA-EXIM), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 6. Klient zobowiązany jest odesłać lub przekazać Sprzedającemu Towar, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował DEDRA-EXIM o odstąpieniu od umowy.
 7. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 8. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
 9. DEDRA-EXIM może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru.
 10. Zwrot płatności zostanie dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji.
 11. W przypadku odstąpienia od umowy w zakresie Towaru, który został zakupiony przez Klienta w ramach zestawu promocyjnego w którym np. Towary sprzedawane są razem w promocyjnej cenie), zwrotowi podlegają wszystkie Towary, które zostały zakupione przez Klienta wraz ze zwracanym Towarem i stanowiły część takiego zestawu promocyjnego (tj. zwrotowi podlega cały zestaw promocyjny).
 12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

 a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

 b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

 c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

ł) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VII. Reklamacja – rękojmia

 1. DEDRA-EXIM zapewnia, iż oferowane Towary pozbawione są wad fizycznych i prawnych. DEDRA-EXIM jako sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Jeżeli Towar ma wadę, Kupujący może:

a) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że DEDRA-EXIM niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego wymieni wadliwą zamówioną część na wolny od wad albo wadę usunie.

Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez DEDRA-EXIM albo DEDRA-EXIM nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany  na wolny od wad lub usunięcia wad. 

b) żądać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. DEDRA-EXIM jest obowiązany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Kupującego.

 1. Jeżeli kupującym jest konsument Kupujący może zamiast zaproponowanego przez DEDRA-EXIM usunięcia wady żądać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez DEDRA-EXIM. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Kupującego inny sposób zaspokojenia.
 2. DEDRA-EXIM sp. z o.o. może odmówić zadośćuczynienia żądaniu kupującego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów. Jeżeli kupującym jest przedsiębiorca, sprzedawca może odmówić wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady także wtedy, gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę rzeczy sprzedanej.
 3. Przy sprzedaży między przedsiębiorcami kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie DEDRA-EXIM o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 4. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres DEDRA-EXIM. W wypadku Klienta będącego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa DEDRA-EXIM.
 5. DEDRA-EXIM odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. W tym terminie Klient może odstąpić od Umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient żądał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
 6. DEDRA-EXIM w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację, ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta.

VIII. Gwarancje

 1. Towary sprzedawane przez Sklep Internetowy mogą być objęte gwarancją udzieloną przez gwaranta zgodnie z warunkami gwarancji podanymi jest w karcie gwarancyjnej danego Towaru.
 2. Wykonywanie uprawnień z tytułu gwarancji nie ogranicza praw Konsumenta wynikających z rękojmi.

IX. Ochrona danych osobowych

 1. Administratorem Twoich danych osobowych podanych w formularzu jest DEDRA-EXIM sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie, ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (dalej: „Administrator”);
 2. Twoje dane będą przetwarzane wyłącznie w celu zobowiązań wynikających z zamówienia, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji) a także w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec Administratora, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b lub c ogólnego rozporządzenie o ochronie danych (dalej: „RODO”) tj. na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub niezbędności wykonania umowy.
 3. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji procesu zamówienia.
 4. Twoje dane będą przetwarzane przez okres konieczności do obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec Administratora, nie dłużej niż do momentu ich przedawnienia lub przez okres trwania obowiązków prawnych nałożonych na Administratora.
 5. Twoje dane mogą być ujawniane wyłącznie podmiotom przetwarzającym dane na rzecz administratora na podstawie pisemnej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych świadczącym m.in. usługi serwisu technicznego, hostingu lub obsługi strony internetowej, obsługi IT, firmie kurierskiej. Dostawcy Administratora zobowiązani są do zapewnienia zabezpieczenia danych i spełnienia wymogów obowiązującego prawa związanego z ochroną danych osobowych i nie mogą wykorzystywać powierzonych danych osobowych do innych celów niż te, które są określone w umowie z Administratorem.
 6. Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania oraz nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 7. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, w dowolnym momencie.
 8. We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora możesz skontaktować się pod adresem e-mail: daneosobowe@dedra.pl.;
 9. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uznasz, że, iż przetwarzanie Twoich danych narusza RODO.

X. Informacja o zużytych bateriach i akumulatorach

 1. W sklepie stacjonarnym DEDRA-EXIM przy ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków możecie Państwo bezpłatnie przekazać do utylizacji zużyte baterii przenośne i zużyte akumulatory przenośne.
 2. Informacja o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym:

a) w każdym przypadku o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju oraz pełni te same funkcje co sprzęt sprzedawany lub dostarczany w sklepie DEDRA-EXIM zapewniamy klientom nieodpłatny odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych;

b) w sklepie DEDRA-EXIM zużyty sprzęt jest przyjmowany nieodpłatnie bez konieczności zakupu nowego sprzętu jeśli żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm;

c) w sklepie DEDRA-EXIM zakazane jest zbieranie i przyjmowanie niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu.

 1. Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, które stanowią część sprzętu, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.

 

 1. Produkt oznaczony tym symbolem  bądź  nie może być traktowany jak zwykły odpad komunalny i powinien być przyniesiony do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

XI. Pozasądowe dochodzenie roszczeń przez konsumentów

 1. Konsumenci mają możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i rozstrzygania sporów. Zasady i warunki korzystania tych sposobów rozpatrywania dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej, a także pozarządowych organizacji działających na rzecz ochrony konsumentów.
 2. Adresy i dane kontowe ww. instytucji oraz organizacji można znaleźć pod linkiem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

XII. Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Wszelkie spory wynikające na tle Regulaminu będą rozstrzygane na drodze polubownej. W przypadku braku możliwości osiągnięcia ugody, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu będzie właściwy sąd powszechny. W przypadku Klienta nie będącego konsumentem, sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporu jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby DEDRA-EXIM.

 

Załącznik 1

 

 

 

................................................                                                 ......................, dn. ......................

................................................

................................................

imię, nazwisko i adres konsumenta

 

 

DEDRA-EXIM SP. Z O.O.

 1. 3 Maja 8,

05-800 Pruszków

 

 

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

zwartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

 

 

 

Oświadczam, że zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r. poz. 827) odstępuję od umowy zawartej dnia .................... dotyczącej zakupu towaru ……………………………………………

 

 

 

 

 

..............................

                                                                                                           podpis konsumenta