SERVISA CENTRAM UN TEHNISKAJAI NODAĻAI VISBIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI (UN ATBILDES)


1. Vai ir iespējams gruntēt sienas ar krāsošanas agregātiem?

Jā, krāsošanas agregāta modeļi DED7421 un 7423 ir pielāgoti sienu gruntēšanai. 

2. Vai agregātus var izmantot krāsošanai ar fasādes krāsām?

2.1. Nē, krāsošanas agregātu modeļi DED7421 un DED7423 nav paredzēti lietošanai ar fasādes krāsām.

2.2. Agregātu darba spiediens ir pārāk zems, lai būtu iespējams pareizi uzklāt fasādes krāsu.

2.3. Ieteicamais minimālais sprauslas diametrs fasādes krāsām ir 0,023”, agregāti DED7421 un DED7423 ir pielāgoti darbam ar sprauslu ar maksimālo diametru 0,021”.  

3. Vai agregātus DED7421 un DED7423 var izmantot epoksīda krāsām, krāsām uz šķīdinātāja bāzes, hlorkaučuka krāsām, lakām uz šķīdinātāja bāzes?

Nē, šie agregāti nav pielāgoti darbam ar krāsām uz šķīdinātāju bāzes.

Ierīces sūkņa uzbūvē ir izmantoti blīvējumi, kas izgatavoti no materiāliem, kuri var tikt bojāti, izšķīdināti šķīdinātāju iedarbībā, t.i. no nitrila.


1. Mazgāšanas līdzeklis netiek padots no mazgātāja tvertnes. Ko darīt?

1.1. Modelis DED8821: lai mazgāšanas līdzeklis būtu padots ar ūdens plūsmu, izmantojiet strūklas cauruli ar regulētu sprauslu. Pēc tam pārslēdziet strūklas caurules uzgali atbilstoši zīmējumam, kas atrodas uz tās, pagriežot to pa labi, lai iegūtu zemu ūdens strūklas spiedienu.

1.2. Modelis DED8822: lai mazgāšanas līdzeklis būtu padots ar ūdens plūsmu, izmantojiet strūklas cauruli ar regulētu sprauslu. Pēc tam pārbīdiet strūklas caurules plastmasas uzgali uz sevi, lai iegūtu zemu ūdens strūklas spiedienu. Papildus tam ar grozāmo pogu, kas atrodas uz korpusa priekšējā paneļa, var regulēt padodamā mazgāšanas līdzekļa daudzumu.  

2. Kāda var būt augstspiediena mazgātajā padodamā ūdens maksimālā temperatūra?

Ūdens maksimālā temperatūra ir 50 °C.  

3. Vai DEDRA mazgātāji var darboties kā sūknis ūdens sūknēšanai?

Mazgāšanas iekārtas konstrukcijā nav paredzēts šāds pielietojums.

Sūknis, kas izmantots mazgātājā, nespēj patstāvīgi iesūkt ūdeni.

Lai sāktu darbu, pieslēdziet mazgātājam tekoša ūdens padevi.

Mazgātajā padodamā ūdens maksimālais spiediens ir 12 bar.


1. Liesma nodziest pēc gāzes padeves pogas atlaišanas. Ko darīt?

Paturiet nospiestu gāzes padeves pogu aptuveni 5–10 sekundes. Ja pēc šī laika gāze padeves poga tiek atlaista un liesma nodziest, pārliecinieties, ka gāzes balonā ir gāze. Tas var arī liecināt par gāzes vārsta bojāšanu vai aizsērēšanu — šādā gadījumā sildītājs ir jānodod DEDRA servisa centrā.

2. Vai DEDRA sildītājiem var pieslēgt dabasgāzes padevi?

Nē, DEDRA gāzes sildītāji ir pielāgoti tikai propāna un butāna gāzes maisījuma (LPG) sadedzināšanai.

Dabasgāzes padeve gāzes sildītājā ir aizliegta un nepieļaujama.


1. Kur var lietot eļļas sildītājus bez izplūdes gāzes izvadīšanas?

Eļļas sildītājs ir ierīce, kas paredzēta lietošanai tikai telpās ar ventilācijas sistēmu, kas darbojas pareizi. Tas ir paredzēts nedzīvojamo saimniecības telpu, piemēram, darbnīcu, garāžu u. tml. apsildei. To var izmantot kā papildu siltuma avotu, tas nevar būt galvenais siltuma avots. 

2. Sildītājs nedarbojas, displejā parādās kļūme “E1”. Ko tas nozīmē?

Ziņojuma “E1” parādīšanās displejā signalizē avāriju, kas saistīta ar degvielas padeves sistēmu.

Pārāk zems gaisa spiediens —noregulējiet spiedienu ar regulēšanas skrūvi, kas atrodas uz sūkņa korpusa.

Pārāk zems degvielas līmenis — papildiniet degvielu.

Netīri gaisa filtri, kas atrodas gaisa sūknī — iztīriet gaisa filtrus.

3. Sildītājs DED9950 nedarbojas, iedarbināšanas laikā īsi dūmo un izslēdzas. Ko darīt?

Balti dūmi, kas izdalās no degkameras, liecina par nepareizu gaisa un degvielas maisījuma, kas nav aizdedzies, proporciju.

Pārliecinieties, ka gaisa filtri nav pārmērīgi aizsērējuši un ka degvielas sprausla nav netīra vai nosprostota.

4. Cik garu dūmvadu izplūdes gāzu novadīšanai var pieslēgt DEDRA sildītājam?

Sildītājiem DED9955TK un DED9956TK var pieslēgt vadu (cauruli) tiešai izplūdes gāzu novadīšanai. Uzbīdiet cauruli ar diametru 120 mm (modelim DED9955TK) vai 150 cm (modelim DED9956TK) un atbilstošiem tehniskajiem un termiskajiem parametriem uz sildītāja dūmvada, starp dūmvadu un izplūdes gāzu novadcauruli uzstādiet velkmes pārtraucēju, kas pievienots sildītājam. Velkmes pārtraucēja atveres nedrīkst būt aizsegtas. Maksimālais dūmvada garums sildītājam ar uzstādīto izplūdes gāzu novadcauruli ir 4 m.


1. Vai DEDRA metināšanas aparāti ir pielāgoti darbībai ar elektroģeneratoriem?

Jā, DEDRA metināšanas aparāti ir pielāgoti barošanai no elektroģeneratora (min. 10 kVA). Izņēmums ir transformatora metināšanas aparāti.

2. Kādam ir jābūt drošinātājam mājsaimniecības tīklā, lai būtu iespējams droši strādāt ar metināšanas aparātu?

Elektroinstalācijai, no kuras tiek barots metināšanas aparāts, ir jābūt izpildītai, izmantojot vara vadu ar minimālo šķērsgriezumu 3 x 2,5 mm2. Tā ir jāievelk no vismaz 16 A drošinātāja (piemēram, S300 (C) sērijas maksimālās strāvas automātslēdža) ar nosacījumu, ka ierīce ir pieslēgta barošanas kontūram kā vienīgā un atbilst lietošanas drošības noteikumiem. Nepieslēdziet un nelietojiet metināšanas aparātu, ja barošanas tīkls nav aprīkots ar aizsargvadu.

3. Kur var pārbaudīt metināšanas aparāta darbības ciklu?

Iestatījumu un darbības cikla tabula atrodas uz ierīces aizmugures paneļa.

Leģenda: X — darbības cikls; I — nominālā metināšanas strāva; U — spriegums slodzes stāvoklī.

Tiek pieņemts, ka pilnā darbības cikla laiks ir 10 min (piemēram, X = 60 % nozīmē, ka slodze ilgst 6 min, un pēc cikla notiek 4 min pārtraukums).


1. Vai elektroģeneratori ir aprīkoti ar AVR sistēmu?

Jā, visi piedāvātie elektroģeneratoru modeļi ir aprīkoti ar AVR sistēmu (automatic voltage regulation).

Tā ir sistēma, kas palīdz uzturēt pareizu elektroģeneratora izejas spriegumu.

2. Vai ģeneratoriem elektroģeneratora komplektos ir vara tinums?

Jā, modeļos DEGB3600K, DEGB6500K un DEGB7503K ir izmantoti ģeneratori ar vara tinumu.

3. Kādai ir jābūt elektroģeneratora minimālajai jaudai, lai būtu iespējams barot 200 A metināšanas aparātu?

Elektroģeneratora nominālajai jaudai ir jābūt 10 kVA.

Izmantojot elektroģeneratorus ar zemāku jaudu, nav iespējams lietot metināšanas iekārtu visā strāvas iestatījumu diapazonā.