GARANTIJOS


1. Garantuojame tinkamą produkto veikimą laikantis Naudojimo instrukcijoje nurodytų techninių ir naudojimo sąlygų. Garantiją suteikiame 24 mėnesių laikotarpiui nuo produkto pirkimo datos, nurodytos šiame dokumente. Garantija taikoma visoje Lenkijos Respublikos ir ES teritorijoje. Atskirose šalyse esančių aptarnavimo punktų adresai nurodyti tinklapyje www.dedra.pl. Jei atitinkamoje šalyje nėra aptarnavimo punkto, garantijos teikėjo pareigas turi atlikti centrinis aptarnavimo punktas. Skundai dėl kokybės turi būti pateikti raštu iki garantinio laikotarpio pabaigos.
2. Garantijos teikėjas turi teisę pasirinkti per garantinio laikotarpio terminą pateiktų pagrįstų garantinių reikalavimų patenkinimo būdą (nemokamas remontas, produkto pakeitimas nauju ar sutarties atsisakymas).
3. Garantija taikoma tik per garantinį laikotarpį atsiradusiems gedimams, kilusiems dėl parduoto produkto medžiagų trūkumų ar dėl gamybos broko atsiradusių defektų.
4. Per garantinį laikotarpį nustatytus defektus „DEDRA-EXIM“ pašalins ne vėliau kaip per 14 darbo dienų, skaičiuojant nuo pristatymo į aptarnavimo punktą dienos. Remonto trukmė gali būti ilgesnė, jei reikia užsakyti remontui būtinas dalis, apie tai turi būti pranešta vartotojui.
5. Produktą privaloma pristatyti į pardavimo punktą. Skundas bus nagrinėjamas tik tuo atveju, jei:
- pateikiamas teisingai užpildytas Garantinis lapas,
- pateikiamas pirkimo faktą patvirtinantis dokumentas su nurodyta pardavimo data (pvz. kasos kvitas, PVM sąskaita faktūra),
- pristatomas visiškai sukomplektuotas produktas kaip nurodyta Naudojimo instrukcijos skyriuje „Komplektavimas“.
6. Garantija netaikoma, jeigu gedimas atsirado dėl:
- naudojimo ne pagal paskirtį ir naudojimo instrukcijos nurodymų nesilaikymo,
- leistinų prietaiso apkrovų viršijimo, dėl kurių buvo pažeistas variklis, mechaninės pavaros dalys bei kitos prietaiso dalys,
- neturinčių įgaliojimų asmenų atlikto taisymo,
- konstrukcijos keitimo,
- išorinių veiksnių ir jėgų ar aplinkos užterštumo sukeltų mechaninių, fizinių bei cheminių pažeidimų,
- netinkamų dalių ar įrangos įrengimo, netinkamų tepalų, alyvų, priežiūros priemonių naudojimo.
7. Garantija netaikoma natūraliai eksploatavimo metu susidėvinčioms dalims: terminiams saugikliams, grafitiniams elektriniams šepetėliams, pavarų lynams, trapeciniams diržas, įrankių rankenoms, elektros įrankių darbiniams antgaliams (diskiniai pjūklai, grąžtai, frezos ir pan.).
8. Prietaiso gamintojo identifikacinė plokštelė turi būti įskaitoma. Skunde dėl kokybės nurodytą prekę būtina apsaugoti nuo pažeidimų pervežant. Jeigu įmanoma, pristatyti originalioje pakuotėje.
9. Parduotoms prekėms suteikta garantija nepanaikina, neapriboja bei laikinai nesustabdo Pirkėjo teisių, numatytų teisės aktuose dėl parduoto daikto trūkumų.


GARANTINIS LAPAS

Apsauginė avalynė

 

Produkto pirkimo data: ………………………………….

 

Pardavėjo antspaudas:  …………………..

 

Pardavėjo parašas ir data: ................................................

 

 

Vartotojo pareiškimas:

 

Patvirtinu, kad buvau informuotas apie garantijos sąlygas ir taisyklių, išvardytų Naudojimo instrukcijoje ir Garantiniame lape, nepaisymo pasekmes. Šios garantijos sąlygos yra man žinomos, ką patvirtinu savo parašu:

 

.........................................             ...............................................

data ir vieta                                               Vartotojo parašas  

 

 

I. Atsakomybė už Produktą:

 1. Garantijos suteikėjas – „DEDRA EXIM“ Sp. z o. o. su būstine adresu: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruškuvas, KRS 0000062517, Varšuvos apylinkės teismas, Valstybinio teismo registro XIV ūkinis skyrius, Mokesčių mokėtojo kodas 527-020-49-33, Įstatinis kapitalas: 100 980,00 PLN.
 2. Šiame garantiniame lape nurodytomis sąlygomis Garantijos suteikėjas suteikia garantiją Produktui iš Garantijos suteikėjo asortimento.
 3. Garantijos pagrindu atsakomybė yra priimama tik už defektus, atsiradusius dėl priežasčių, esančių Produkte jo išdavimo Vartotojui metu.
 4. Garantijos pagrindu Vartotojas gauna teisę nemokamai suremontuoti Produktą, jei defektas buvo aptiktas garantijos galiojimo metu. Apie Produkto remonto būdą (remonto atlikimo metodą) sprendžia Garantijos suteikėjas. Jei Garantijos suteikėjas nuspręstų, kad remontas yra neįmanomas, Garantijos suteikėjas pasilieka sau teisę pakeisti elementą su defektu arba visą Produktą kitu, veikiančiu teisingai, sumažinti Produkto kainą arba anuliuotu sutartį.
 5. Vartotojo, kuris pagal 1964 m. balandžio 23 d. Civilinį kodeksą nėra laikomas vartotoju, atveju Garantijos suteikėjo atsakomybė dėl kompensacijos, susijusi su šia garantija ir (arba) jos sudarymu ir vykdymu, nepriklausomai nuo formos, yra apribota maksimaliai iki Produkto su defektu vertės.

 

II. Garantijos laikotarpis:

 

III. Naudojimosi garantija sąlygos:

 1. Vartotojas privalo pateikti užpildytą Produkto Garantinį lapą ir Produkto pirkimą patvirtinantį dokumentą (pvz. kasos čekis, sąskaita-faktūra ir pan.). Tam, kad pretenzija būtų greičiau išnagrinėta, Vartotojas privalo pristatyti Naudojimo instrukcijoje aprašytą Produktą, dėl kurio yra pateikiama pretenzija, į Garantijos suteikėjo būstinę.
 2. Vartotojas privalo laikytis Naudojimo instrukcijoje ir Garantiniame lape nurodytų rekomendacijų.
 3. Garantija galioja tik Lenkijos Respublikos ir ES teritorijoje.

 

IV. Garantija neapima Produkto defektų, atsiradusių dėl to, kad:

 1. Vartotojas nesilaikė sąlygų, nurodytų Naudojimo instrukcijoje, ypač susijusių su teisingu naudojimu;
 2. Vartotojas naudojo priežiūros ar valymo priemones, neatitinkančias sąlygas nurodytas Naudojimo instrukcijoje;
 3. Vartotojas netinkamai sandėliavo ir transportavo Produktą;
 4. Vartotojas savarankiškai keitė ir (arba) modifikavo Produktą, negavęs Garantijos suteikėjo sutikimo;
 5. atsirado mechaninių sužalojimų (nutrynimų, žaizdų), nes avalynė buvo naudojama ne pagal paskirtį;
 6. pasikeitė spalva, po to kai avalynė peršlapo, arba dėl prakaito poveikio atsirado dėmių.

 

Vartotojas, kuris pagal 1964 m. balandžio 23 d. Civilinį kodeksą nėra laikomas vartotoju, praranda garantiją Produktui, jei:

 1. Vartotojas pašalino, pakeitė arba sugadino serijos numerius, datas ir informacines lenteles;
 2. Vartotojas pažeidė plombas arba ant jų matosi Vartotojo veiksmų pėdsakai.

 

Dėmesio! Veiksmus, susijusius su kasdieniu Produkto aptarnavimu, nurodytu pvz. Naudojimo instrukcijoje, Vartotojas atlieka pats ir savo sąskaita.

 

V. Pretenzijos pateikimo procedūra:

 

 1. Pastebėjus, kad Produktas veikia neteisingai, prieš pateikiant pretenziją, reikia įsitikinti, kad visi naudojimo veiksmai, aprašyti Naudojimo instrukcijoje, buvo atlikti teisingai.

 

 1. Pretenziją rekomenduojama pateikti nedelsiant, geriausiai per 7 dienas nuo Produkto defekto aptikimo. Vartotojas, kuris pagal 1964 m. balandžio 23 d. Civilinį kodeksą nėra laikomas vartotoju, praranda šios garantijos suteikiamas teises, jei nepateikia pretenzijos per 7 dienas.

 

 1. Pretenziją galima pateikti pvz. Produkto pirkimo punkte, garantiniame servise arba raštu adresu:„DEDRA EXIM“ Sp. z o. o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruškuvas.

 

Vartotojas gali pateikti pretenziją, pasinaudodamas blanku, kuris yra internetinėje svetainėje: www.dedra.pl (Pretenzijos garantiniame laikotarpyje pateikimo forma).

 

Garantinių servisų atskirose šalyse adresai yra nurodyti svetainėje: www.dedra.pl. Jei konkrečioje šalyje nebūtų garantinio serviso, pretenzijas dėl garantijos rekomenduojama siųsti adresu: „DEDRA EXIM“ Sp. z o. o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruškuvas, Lenkija.

 

 1. Dėl Vartotojo saugumo draudžiama naudoti Produktą su defektais.

 

Dėmesio!!! Produkto su defektais naudojimas kelia pavojų Vartotojo sveikatai ir gyvybei.

 

 1. Veiksmai, susiję su garantija, bus atlikti per 14 darbo dienų skaičiuojant nuo Produkto, dėl kurio yra pateikiama pretenzija, pristatymo dienos.

 

 1. Prieš pristatant Produktą, dėl kurio yra pateikiama pretenzija, rekomenduojama jį nuvalyti. Produktą, dėl kurio yra pateikiama pretenzija, reikia kruopščiai supakuoti, kad transporto metu jis būtų apsaugotas nuo sugadinimo – rekomenduojama pristatyti produktą originalioje pakuotėje.

 

 1. Garantijos laikotarpis yra pratęsiamas tiek, kiek Vartotojas negalėjo naudotis Produktu dėl garantijos apimto defekto.

 

 1. Ši garantija neriboja, neišskiria bei nesustabdo Vartotojo teisių dėl parduotos prekės neatitikimo arba prekės defekto.

25 METŲ GARANTIJOS SĄLYGOS:

GARANTINIS LAPAS

Terkšlinių raktų komplektas

 

Katalogo Nr.:…………………………………………..

 (toliau – „Produktas“)

 

 

Produkto pirkimo data: ………………………………….

 

Pardavėjo antspaudas:  …………………..

 

Pardavėjo parašas ir data: ................................................

 

 

Vartotojo pareiškimas:

 

Patvirtinu, kad buvau informuotas apie garantijos sąlygas ir taisyklių, išvardytų Naudojimo instrukcijoje ir Garantiniame lape, nepaisymo pasekmes. Šios garantijos sąlygos yra man žinomos, ką patvirtinu savo parašu:

 

.........................................             ...............................................

data ir vieta                                               Vartotojo parašas  

I. Atsakomybė už Produktą:

 1. Garantijos suteikėjas – „DEDRA EXIM“ Sp. z o. o. su būstine adresu: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruškuvas, KRS 0000062517, Varšuvos apylinkės teismas, Valstybinio teismo registro XIV ūkinis skyrius, Mokesčių mokėtojo kodas 527-020-49-33, Įstatinis kapitalas: 100 980,00 PLN.
 2. Šiame garantiniame lape nurodytomis sąlygomis Garantijos suteikėjas suteikia garantiją Produktui iš Garantijos suteikėjo asortimento.
 3. Garantijos pagrindu atsakomybė yra priimama tik už defektus, atsiradusius dėl priežasčių, esančių Produkte jo išdavimo Vartotojui metu.
 4. Garantijos pagrindu Vartotojas gauna teisę nemokamai suremontuoti Produktą, jei defektas buvo aptiktas garantijos galiojimo metu. Apie Produkto remonto būdą (remonto atlikimo metodą) sprendžia Garantijos suteikėjas. Jei Garantijos suteikėjas nuspręstų, kad remontas yra neįmanomas, Garantijos suteikėjas pasilieka sau teisę pakeisti elementą su defektu arba visą Produktą kitu, veikiančiu teisingai, sumažinti Produkto kainą arba anuliuotu sutartį.
 5. Vartotojo, kuris pagal 1964 m. balandžio 23 d. Civilinį kodeksą nėra laikomas vartotoju, atveju Garantijos suteikėjo atsakomybė dėl kompensacijos, susijusi su šia garantija ir (arba) jos sudarymu ir vykdymu, nepriklausomai nuo formos, yra apribota maksimaliai iki Produkto su defektu vertės.

 

II. Garantijos laikotarpis:

III. Naudojimosi garantija sąlygos:

 1. Vartotojas privalo pateikti užpildytą Produkto Garantinį lapą ir Produkto pirkimą patvirtinantį dokumentą (pvz. kasos čekis, sąskaita-faktūra ir pan.). Tam, kad pretenzija būtų greičiau išnagrinėta, Vartotojas privalo pristatyti Naudojimo instrukcijoje aprašytą Produktą, dėl kurio yra pateikiama pretenzija, į Garantijos suteikėjo būstinę.
 2. Vartotojas privalo laikytis Naudojimo instrukcijoje ir Garantiniame lape nurodytų rekomendacijų.
 3. Garantija galioja tik Lenkijos Respublikos ir ES teritorijoje.

 

IV. Garantija neapima Produkto defektų, atsiradusių dėl to, kad:

 1. Vartotojas nesilaikė sąlygų, nurodytų Naudojimo instrukcijoje, ypač susijusių su teisingu naudojimu (įrankių perkrova, smūginių įrankių naudojimas su galvutėmis skirtomis rankiniam darbui);
 2. Vartotojas naudojo priežiūros ar valymo priemones, neatitinkančias sąlygas nurodytas Naudojimo instrukcijoje;
 3. Vartotojas netinkamai sandėliavo ir transportavo Produktą (sandėliavimo sąlygos turi minimizuoti atmosferinių veiksnių įtaką korozijos reiškiniui, draudžiama laikyti galvutes drėgmėje, aplinkoje, kuri gali neigiamai veikti apsauginį sluoksnį, reikia naudoti preparatus, saugančius nuo korozijos).
 4. Vartotojas savarankiškai keitė ir (arba) modifikavo Produktą, negavęs Garantijos suteikėjo sutikimo;
 5. Vartotojas naudojo Produkte eksploatacines medžiagas, neatitinkančias Naudojimo instrukcijos sąlygų;

Vartotojas, kuris pagal 1964 m. balandžio 23 d. Civilinį kodeksą nėra laikomas vartotoju, praranda garantiją Produktui, jei:

 1. Vartotojas pašalino, pakeitė arba sugadino serijos numerius, datas ir informacines lenteles;
 2. Vartotojas pažeidė plombas arba ant jų matosi Vartotojo veiksmų pėdsakai.

 

Dėmesio! Veiksmus, susijusius su kasdieniu Produkto aptarnavimu, nurodytu pvz. Naudojimo instrukcijoje, Vartotojas atlieka pats ir savo sąskaita.

 

V. Pretenzijos pateikimo procedūra:

 

 1. Pastebėjus, kad Produktas veikia neteisingai, prieš pateikiant pretenziją, reikia įsitikinti, kad visi naudojimo veiksmai, aprašyti Naudojimo instrukcijoje, buvo atlikti teisingai.

 

 1. Pretenziją rekomenduojama pateikti nedelsiant, geriausiai per 7 dienas nuo Produkto defekto aptikimo. Vartotojas, kuris pagal 1964 m. balandžio 23 d. Civilinį kodeksą nėra laikomas vartotoju, praranda šios garantijos suteikiamas teises, jei nepateikia pretenzijos per 7 dienas.

 

 1. Pretenziją galima pateikti pvz. Produkto pirkimo punkte, garantiniame servise arba raštu adresu:„DEDRA EXIM“ Sp. z o. o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruškuvas.

 

Vartotojas gali pateikti pretenziją, pasinaudodamas blanku, kuris yra internetinėje svetainėje: www.dedra.pl (Pretenzijos garantiniame laikotarpyje pateikimo forma) – sekcijoje „Techninis aptarnavimas/Garantijos“.

 

Garantinių servisų atskirose šalyse adresai yra nurodyti svetainėje: www.dedra.pl. Jei konkrečioje šalyje nebūtų garantinio serviso, pretenzijas dėl garantijos rekomenduojama siųsti adresu: „DEDRA EXIM“ Sp. z o. o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruškuvas, Lenkija.

 

 1. Dėl Vartotojo saugumo draudžiama naudoti Produktą su defektais.

 

Dėmesio!!! Produkto su defektais naudojimas kelia pavojų Vartotojo sveikatai ir gyvybei.

 

 1. Veiksmai, susiję su garantija, bus atlikti per 14 darbo dienų skaičiuojant nuo Produkto, dėl kurio yra pateikiama pretenzija, pristatymo dienos.

 

 1. Prieš pristatant Produktą, dėl kurio yra pateikiama pretenzija, rekomenduojama jį nuvalyti. Produktą, dėl kurio yra pateikiama pretenzija, reikia kruopščiai supakuoti, kad transporto metu jis būtų apsaugotas nuo sugadinimo – rekomenduojama pristatyti produktą originalioje pakuotėje.

 

 1. Garantijos laikotarpis yra pratęsiamas tiek, kiek Vartotojas negalėjo naudotis Produktu dėl garantijos apimto defekto.

 

 1. Ši garantija neriboja, neišskiria bei nesustabdo Vartotojo teisių dėl parduotos prekės neatitikimo arba prekės defekto.

ATSISIŲSTI DOKUMENTUS

Galvučių garantinio atvėjo pateikimo forma


„DEDRA“ PRATĘSĖ PREKYBINĖS GARANTIJOS LAIKOTARPĮ IKI 24 MĖNESIŲ.

Nuo pat mūsų įmonės veiklos pradžios mūsų tikslas buvo užtikrinti kuo aukštesnį popardaviminio parduotų įrenginių ir įrankių aptarnavimo kokybės lygį.
Todėl siekdami patenkinti mūsų klientų poreikius ir lūkesčius, pranešame, kad nuo 2016 m. sausio 2 d. „Dedra Exim“ Sp. z o.o. pratęsia prekybinės garantijos, kuri yra suteikiama parduodamiems įrenginiams ir įrankiams, varomiems elektros energija, suspaustu oru, benzinu, dyzelinu ir dujomis, laikotarpį iki 24 mėnesių.
Ilgesnė 24 mėnesių garantija galioja aukščiau išvardytiems įrenginiams ir įrankiams, parduotiems galutiniam vartotojui nuo 2016 m. sausio 2 d. (tai patvirtina čekio arba PVM sąskaitos-faktūros data), nepriklausomai nuo garantijos termino nurodyto rašytinėje garantijoje pridėtoje prie prekės.


Norėdami gauti 30 metų garantiją, prašome užsiregistruoti ir užpildyti žemiau esančius duomenis