Az adatkezelő adatvédelmi szabályzata a személyes adatok, valamint a www.dedra.pl weboldal (a továbbiakban „Weboldal”) felhasználóira vonatkozó egyéb információk feldolgozásával kapcsolatos tájékoztatást tartalmazza. Az adatkezelő a jelen adatvédelmi szabályzatba belefoglalta azon információkat, amelyeket az adattulajdonosoknak az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (Az Európai Unió Hivatalos Lapja, L 119, 2016., 1. oldal és későbbi mód.) (a továbbiakban „GDPR”).       

Fenntartjuk a jelen Adatvédelmi szabályzat módosításának jogát, különösen a jogszabály, a technológia vagy a Weboldal működése terén fellépő változás esetén. Az Adatvédelmi szabályzat aktuális változatát mindig Weboldalunkon találja.

 

I Adatkezelő

Az Ön személyes adatainak kezelője az ul. 3 Maja 8, 05-800, Pruszków, Lengyelország székhelyű, a Varsói Kerületi Bíróság XIV. Gazdasági Osztálya által az Országos Bírósági Vállalkozói Nyilvántartásba 0000062517 KRS számmal bejegyzett, PL5270204933 adóazonosítóval rendelkező DEDRA-EXIM sp. z o.o.   

II Adatmegőrzés célja és ideje

A szolgáltató a Weboldal által nyújtott szolgáltatások teljesítése érdekében feldolgozza a felhasználó készülékével kapcsolatos adatokat a szolgáltatás megfelelő működése érdekében: számítógép IP címe, sütikben vagy egyéb hasonló technológia keretei között tárolt adatok, munkamenettel kapcsolatos adatok, böngészővel kapcsolatos adatok, készülékkel kapcsolatos adatok, valamint a Weboldalon és annak egyes aloldalain végzett aktivitással kapcsolatos adatok;

Ezen adatok a GDPR 6. cikkének, 1. bekezdésének a) pontjával összhangban kerülnek feldolgozásra az egyes süti fájlok vagy egyéb technológiák böngésző megfelelő beállításával meghatározott használatához való hozzájárulás terén.

A Weboldal felhasználójaként bármelyik pillanatban felfüggesztheti ezen információk Weboldal részére történő szolgáltatását a végfelhasználó eszközén a Weboldal által elmentett süti fájlok törlésével. Ennek végrehajtásához módosítsa az éppen használt internetes böngésző beállításait.

A böngésző úgy is beállítható, hogy az blokkolja a sütik egyes, Ön által meghatározott weboldalak, vagy mindegyik weboldal általi telepítését. Az ilyen jellegű beállítás a Weboldal egyes, sütik telepítését igénylő funkcióinak elvesztésével járhat.

Az Ön adatait nem fogjuk automatizált módon feldolgozni, többek között profilalkotás céljából.

III Adatátvevő

Az online kapcsolati űrlapban található személyes adatokat kizárólag az adminisztrátor megbízásából adatot feldolgozó alanyhoz kerülhet a hosting szolgáltatást, weboldalt kezelő vagy IT szolgáltatást nyújtó céggel aláírt adatfeldolgozási szerződés keretei között.

Ez a weblap Google Analytics eszközt használ, melyet a Google Inc. („Google”) tett közzé és melynek segítségével a weblapok látogatottsága és statisztikája ellenőrizhető. Azok az információk, amelyeket a sütik a Weboldal felhasználó általi használatával kapcsolatban generálnak a Google-höz kerülnek továbbításra és az Amerikai Egyesült Államok területén található szervereken kerülnek tárolásra. A Google ezen információkat a Weboldal felhasználó általi használatának elemzésére, a weboldal böngészésével kapcsolatos jelentések létrehozására, valamint a weboldalak látogatottságával és az internet használatával kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtása végett használja. A Weboldal böngészésével a felhasználó hozzájárul a rá vonatkozó adatok Google általi, fent említett módon és célból történő feldolgozásához. 

IV Személyes adatok tulajdonosainak jogai

Minden adattulajdonos jogosult:

1) a hozzáférésre – visszaigazolást kérhet az adatkezelőtől, hogy feldolgozásra kerülnek-e rá vonatkozó személyes adatok. Ha rá vonatkozó személyes adatok kerülnek feldolgozásra, jogosult az azokhoz való hozzáférésre, valamint az alábbi információk megszerzésére: feldolgozás célja, személyes adatok kategóriái, a személyes adatok azon címzettjei vagy a címzettek kategóriái, akik hozzáférést kapnak ezen adatokhoz, az adatok tárolásának időtartama, annak meghatározásával kapcsolatos kritériumok, adatjavítás követelési joga, az adattulajdonosra vonatkozó adatok feldolgozásának megszüntetése vagy korlátozása, valamint az ilyen feldolgozás elleni fellebbezés joga (GDPR 15. cikk); 2) az adatok másolatának megszerzésére – a feldolgozott adatokról másolatot kérhet. Az első másolat térítésmentes, további másolatkérés esetén az adatkezelő az adminisztrációs költségekből eredő, racionális mértékű díj befizetését kérheti (GDPR 15. cikk 3. bek.); 3) adatjavításra – a rá vonatkozó helytelen adatok kijavítását, vagy a hiányos adatok kiegészítését követelheti (GDPR 16. cikk); 4) adattörlésre – személyes adatainak törlését kérheti, amennyiben az adatkezelő már nem rendelkezik jogalappal az adatok feldoglozására vagy az adatok már nem elengedhetetlenek a feldolgozás szempontjából (GDPR 17. cikk); 5) a feldolgozás korlátozására – a személyes adatok feldolgozásának korlátozását követelheti (GDPR 18. cikk), ha: a) az adattulajdonos kétségbe vonja az adatfeldolgozás helyességét - a szóban forgó adatok helyességének adminisztrátor általi ellenőrzéséhez szükséges időtartam erejéig, b) az adatfeldoglozás jogellenes és az adattulajdonos ellenzi a feldolgozást, annak korlátozását követelve, c) az adminisztrátornak már nincs szüksége az adatokra, de az adattulajdonosnak a követelés meghatározásához, végrehajtásához és védelméhez igen, d) az adattulajdonos ellenzi az adatok feldolgozását - addig, amíg elbírálásra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos érdeke felsőbbrendű-e az adattulajdonos fellebbezésének alapjaihoz képest; 6) az adatok áthelyezésére – jogosult a rá vonatkozó, adatkezelőhöz eljuttatott adatok strukturált, általánosan használt, számítógépes feldolgozásra alkalmas formátumban való átvételére, valamint ezen adatok más adatkezelőhöz való elküldésének követelésére abban az esetben, ha az adatok az adattulajdonos hozzájárulása, vagy a vele kötött szerződés alapján kerülnek feldolgozásra, valamint, ha az adatok automatizált módon kerülnek feldolgozásra (GDPR 20. cikk); 7) az adatfeldolgozás elleni fellebbezésre – az adattulajdonos különleges helyzetére való tekintettel az adattulajdonosnak jogában áll személyes adatainak feldolgozása, többek között a profilalkotás ellen fellebbezni abban az esetben, ha a feldolgozás az adatkezelő jogos érdeke alapján történik. Az adatkezelő ebben az esetben meghatározza a feldolgozás azon jogos érdekeinek létezését, amelyek az adattulajdonos érdekeihez, jogaihoz és szabadságához, valamint a követelések megállapításához, kivizsgálásához és a követelések védelméhez képest felsőbbrendűek. Ha az értékelésnek megfelelően az adattulajdonos érdekei az adatkezelő érdekeihez képest felsőbbrendűek, az adatkezelő köteles felhagyni az ilyen célú adatfeldolgozással (GDPR 21. cikk); A fent említett jogok gyakorlásához az adattulajdonosnak fel kell vennie a kapcsolatot az adatkezelővel a daneosobowe@dedra.pl e-mail címen és tájékoztatnia kell, hogy melyik jogával és milyen célból szeretne élni.

V Személyes Adatok Védelméért Felelős Hivatal Igazgatója

Az adattulajdonosnak jogában áll a felügyeleti szervnél reklamálnia, amely Lengyelországban a Személyes Adatok Védelméért Felelős Hivatal Igazgatója, melynek székhelye Varsó, ul. Stawki 2, Lengyelország, https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; +48 22 531 03 00.