ZÁRUKY


 

1. Garantujeme řádnou funkci výrobku v souladu s technicko-užitkovými podmínkami popsanými v návodu k použití. Poskytujeme záruku na dobu 24 měsíců od data nákupu obsaženého ve stávajícím dokumentu. Záruka je platná na celém území Polské republiky a EU. Reklamace musí být nahlášena písemně v době trvání záruční doby.
2. Povinnosti ručitele plní prodejce v místě prodeje.
3. Stávající záruka se vztahuje na vady způsobené vadnými materiály, nesprávnou montáží, chybným provedením.
4. Vady zjištěné v záruční době budou odstraněny firmou DEDRA-EXIM v termínu sjednaném se spotřebitelem, nejdéle do 14 pracovních dní od data doručení zařízení do servisu. Doba opravy se může prodloužit v případě nutnosti obstarání náhradních dílů nezbytných k opravě, o čemž bude spotřebitel informován.
5. Reklamovaný výrobek musí být dodán do prodejního místa. Podmínkou řešení reklamace je:
- předložení řádně vyplněného Záručního listu,
- předložení dokladu o nákupu (případně jeho kopie) s datem prodeje jako v Záručním listu,
- dodávka plné kompletace v souladu s bodem „kompletace“ v návodu k použití.
6. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé v důsledku:
- používání v rozporu s určením a pokyny obsaženými v návodu k použití,
- používání „hobby“ zařízení pro profesionální účely,
- přetížení zařízení, které způsobí poškození motoru nebo prvků mechanického převodu,
- provádění oprav neoprávněnými osobami,
- provádění úprav konstrukce,
- mechanického, fyzického, chemického poškození způsobeného silou nebo vnějšími faktory, znečištěním mikroprostředí
- poškození v důsledku: montáže nevhodných částí nebo příslušenství, použití nesprávných maziv, olejů, konzervačních prostředků.
7. Záruka se nevztahuje na díly podléhající běžnému opotřebení během provozu:
tepelné pojistky, elektrografitové kartáče, klínové řemeny, nástrojové úchyty, baterie, pracovní koncovky elektrického nářadí (kotoučové pily, vrtáky, frézy, atd.).
8. Výrobní štítek zařízení musí být čitelný. Reklamovaný exemplář je nutné důkladně zajistit proti poškození při přepravě. Pokud je to možné, dodat v originálním obalu.
9. Záruka na prodané zboží nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje práva spotřebitele vyplývající z ručení za vady.


PODMÍNKY 25LETÉ ZÁRUKY: ZÁRUČNÍ LIST

Sada násadkových klíčů

 

Katalogové číslo: …………………………………………..

 (dále jen Výrobek)

 

 

Datum zakoupení výrobku: ………………………………….

 

Razítko prodávajícího: …………………..

 

Datum a podpis prodávajícího: ................................................

 

 

Prohlášení uživatele:

 

Potvrzuji, že jsem byl seznámen se záručními podmínkami a důsledky nedodržování pokynů uvedených v návodu k obsluze a záručním listu. Se záručními podmínkami souhlasím, což potvrzuji vlastnoručním podpisem:

 

.........................................                        ...............................................

datum a místo                                                         podpis uživatele

 

 

I. Odpovědnost za výrobek:

 1. Ručitel – DEDRA EXIM Sp. z o.o. se sídlem v Pruszkowie, adresa: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, KRS 0000062517, Obvodní soud pro hl. m Varšavu ve Varšavě, XIV. Hospodářský odbor Celostátního soudního rejstříku, DIČ 527-020-49-33, základní kapitál: 100 980.00 zl.
 2. Podle podmínek stanovených v tomto záručním listu ručitel poskytuje záruku na výrobek, pocházející z distribuce ručitele.
 3. Záruční odpovědnost za vady se týká pouze vad vzniklých z příčin tkvících ve výrobku v okamžiku jeho vydání uživateli.
 4. Uživatel má nárok na bezplatnou záruční opravu výrobku, pokud vada byla zjištěná v záruční době. Provedení opravy výrobku (způsob opravy) závisí na rozhodnutí ručitele. Pokud ručitel nemůže provést opravu, vyhrazuje si právo na výměnu vadné součásti nebo celého výrobku za bezvadný, snížení ceny výrobku nebo odstoupení od smlouvy.
 5. Vůči uživateli, který není spotřebitelem ve smyslu zákona ze dne 23. dubna 1964 občanský zákoník, je odpovědnost ručitele za škody vyplývající z této záruky a/nebo v souvislosti s jejím uzavřením a plněním, bez ohledu na právní titul, omezena maximálně do výše hodnoty vadného výrobku.

 

II. Záruční doba:

III. Podmínky uplatňování záruky:

 1. Předložení vyplněného záručního listu pro výrobek a doložení okolností nákupu výrobku, např. předložením paragonu, faktury atd. Pro správné vyřízení reklamace doručte reklamovaný výrobek popsaný v návodu k použití do sídla ručitele.
 2. Dodržování pokynů uvedených v návodu k použití a záručním listu.
 3. Záruka platí pouze na území Polska a EU.

 

IV. Záruka se nevztahuje na vady výrobku vzniklé zejména v následku:

 1. Nedodržování podmínek stanovených v návodu k použití, zejména v rámci správného používání (přetížení nářadí, používání nástrojů s příklepem pro násadky na manuální práci);
 2. Používání čisticích nebo ošetřovacích prostředků v rozporu s návodem k obsluze;
 3. nevhodného uskladnění a přepravy výrobku (podmínky skladování musí minimalizovat vliv atmosférických podmínek na korozi, násadky neskladujte ve vlhkém prostředí, které může mít nepříznivý vliv na ochrannou vrstvu, používejte přípravky chránící proti korozi;
 4. Svépomocných změn a/nebo úpravy výrobku, které nebyly dohodnuty s ručitelem;
 5. používání pro výrobek provozních materiálů v rozporu s návodem k obsluze.

 

Uživatel, který není spotřebitelem ve smyslu zákona ze dne 23. května 1964 občanský zákoník, ztratí záruku na výrobek, na kterém:

 1. odstranil, změnil nebo poškodil výrobní čísla, označení a štítky;
 2. poškodil plomby nebo s nimi manipuloval.

 

Upozornění! Činnosti spojené s každodenní údržbou výrobku, vyplývající mj. z návodu k použití, provádí uživatel ve vlastní režii a na své náklady.

 

V. Postup při reklamaci:

 

 1. V případě zjištění vady výrobku se před nahlášením reklamace ujistěte, že jste správně splnili všechny podmínky používání stanovené v návodu k použití.

 

 1. Reklamaci nahlaste ihned, nejlépe do 7 dnů od data zjištění vady výrobku. Uživatel, který není spotřebitelem ve smyslu zákona ze dne 23. dubna 1964 občanský zákoník, ztratí nárok na uplatnění záruky v případě nenahlášení záruky do 7 dnů.

 

 1. Reklamaci můžete nahlásit mimo jiné v místě zakoupení výrobku, v záručním servisu nebo písemně na adresu: DEDRA EXIM Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.

 

Reklamaci můžete nahlásit prostřednictvím formuláře dostupného na webových stránkách www.dedra.pl.(„Formulář pro nahlášení reklamace z titulu záruky“)-Technická podpora\Záruky.

 

Adresy záručních servisů pro jednotlivé státy jsou dostupné na webových stránkách www.dedra.pl. Pokud pro daný stát není uveden záruční servis, zašlete reklamační formulář na adresu: DEDRA EXIM Sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Polsko).

 

 1. Z bezpečnostních důvodu je zakázáno používat vadný výrobek.

 

Upozornění!!! Používání vadného výrobku ohrožuje zdraví a život uživatele.

 

 1. Povinnosti vyplývající ze záruky budou splněny do 14 pracovních dnů, počítáno ode dne doručení reklamovaného výrobku.

 

 1. Vadný výrobek před odevzdáním do servisu vyčistěte. Reklamovaný výrobek důkladně zabezpečte pro poškození při přepravě (je vhodné dodat reklamovaný výrobek v originálním obalu).

 

 1. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou uživatel z důvodu vady nemohl výrobek používat.

 

 1. Záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje nároky uživatele vyplývající z předpisů ručení za vady prodané věci.

DOKLADY KE STAŽENÍ

Reklamační formulář k nastrčkovým klíčům


Chcete-li získat 30letou záruku, zaregistrujte se a vyplňte níže uvedené údaje.


ZÁRUČNÍ LIST

Ochranná obuv

 

Datum zakoupení výrobku: ………………………………….

 

Razítko prodávajícího: …………………..

 

Datum a podpis prodávajícího: ................................................

 

 

Prohlášení uživatele:

 

Potvrzuji, že jsem byl seznámen se záručními podmínkami a důsledky nedodržování pokynů uvedených v návodu k obsluze a záručním listu. Se záručními podmínkami souhlasím, což potvrzuji vlastnoručním podpisem:

 

.........................................                        ...............................................

datum a místo                                                         podpis uživatele

 

 

I. Odpovědnost za výrobek:

 1. Ručitel – DEDRA EXIM Sp. z o.o. se sídlem v Pruszkowie, adresa: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków, KRS 0000062517, Obvodní soud pro hl. m Varšavu ve Varšavě, XIV. Hospodářský odbor Celostátního soudního rejstříku, DIČ 527-020-49-33, základní kapitál: 100 980.00 zl.
 2. Podle podmínek stanovených v tomto záručním listu ručitel poskytuje záruku na výrobek, pocházející z distribuce ručitele.
 3. Záruční odpovědnost za vady se týká pouze vad vzniklých z příčin tkvících ve výrobku v okamžiku jeho vydání uživateli.
 4. Uživatel má nárok na bezplatnou záruční opravu výrobku, pokud vada byla zjištěná v záruční době. Provedení opravy výrobku (způsob opravy) závisí na rozhodnutí ručitele. Pokud ručitel nemůže provést opravu, vyhrazuje si právo na výměnu vadné součásti nebo celého výrobku za bezvadný, snížení ceny výrobku nebo odstoupení od smlouvy.
 5. Vůči uživateli, který není spotřebitelem ve smyslu zákona ze dne 23. dubna 1964 občanský zákoník, je odpovědnost ručitele za škody vyplývající z této záruky a/nebo v souvislosti s jejím uzavřením a plněním, bez ohledu na právní titul, omezena maximálně do výše hodnoty vadného výrobku.

 

II. Záruční doba:

 

III. Podmínky uplatňování záruky:

 1. Předložení vyplněného záručního listu pro výrobek a doložení okolností nákupu výrobku, např. předložením paragonu, faktury atd. Pro správné vyřízení reklamace doručte reklamovaný výrobek popsaný v návodu k použití do sídla ručitele.
 2. Dodržování pokynů uvedených v návodu k použití a záručním listu.
 3. Záruka platí pouze na území Polska a EU.

 

IV. Záruka se nevztahuje na vady výrobku vzniklé zejména v následku:

 1. Nedodržování podmínek stanovených v návodu k použití, zejména v rámci správného používání, ošetřování a čištění;
 2. Používání čisticích nebo ošetřovacích prostředků v rozporu s návodem k obsluze;
 3. Nevhodného skladování a přepravování výrobku;
 4. Svépomocných změn a/nebo úpravy výrobku, které nebyly dohodnuty s ručitelem;
 5. Mechanického poškození (oděr, vrypy) způsobeného používáním obuvi v rozporu s určením;
 6. Odbarvení v následku promoknutí nebo propocení obuvi.

 

Uživatel, který není spotřebitelem ve smyslu zákona ze dne 23. května 1964 občanský zákoník, ztratí záruku na výrobek, na kterém:

 1. odstranil, změnil nebo poškodil výrobní čísla, označení a štítky;
 2. poškodil plomby nebo s nimi manipuloval.

 

Upozornění! Činnosti spojené s každodenní údržbou výrobku, vyplývající mj. z návodu k použití, provádí uživatel ve vlastní režii a na své náklady.

 

V. Postup při reklamaci:

 

 1. V případě zjištění vady výrobku se před nahlášením reklamace ujistěte, že jste správně splnili všechny podmínky používání stanovené v návodu k použití.

 

 1. Reklamaci nahlaste ihned, nejlépe do 7 dnů od data zjištění vady výrobku. Uživatel, který není spotřebitelem ve smyslu zákona ze dne 23. dubna 1964 občanský zákoník, ztratí nárok na uplatnění záruky v případě nenahlášení záruky do 7 dnů.

 

 1. Reklamaci můžete nahlásit mimo jiné v místě zakoupení výrobku, v záručním servisu nebo písemně na adresu: DEDRA EXIM Sp. z o.o., ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków.

 

Reklamaci můžete nahlásit prostřednictvím formuláře dostupného na webových stránkách www.dedra.pl. („Formulář pro nahlášení reklamace z titulu záruky“).

 

Adresy záručních servisů pro jednotlivé státy jsou dostupné na webových stránkách www.dedra.pl. Pokud pro daný stát není uveden záruční servis, zašlete reklamační formulář na adresu: DEDRA EXIM Sp. z o.o. ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków (Polsko).

 

 1. Z bezpečnostních důvodu je zakázáno používat vadný výrobek.

 

Upozornění!!! Používání vadného výrobku ohrožuje zdraví a život uživatele.

 

 1. Povinnosti vyplývající ze záruky budou splněny do 14 pracovních dnů, počítáno ode dne doručení reklamovaného výrobku.

 

 1. Vadný výrobek před odevzdáním do servisu vyčistěte. Reklamovaný výrobek důkladně zabezpečte pro poškození při přepravě (je vhodné dodat reklamovaný výrobek v originálním obalu).

 

 1. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou uživatel z důvodu vady nemohl výrobek používat.

 

 1. Záruka nevylučuje, neomezuje ani nepozastavuje nároky uživatele vyplývající z předpisů ručení za vady prodané věci.