ZÁRUKY


 

1. Garantujeme riadnu funkciu výrobku v súlade s technicko-úžitkovými podmienkami opísanými v návode na
použitie. Poskytujeme záruku na 24 mesiacov od dátumu nákupu nachádzajúceho sa v súčasnom dokumente.
Záruka je platná na celom území Poľskej republiky a EÚ. Adresy servisov pre jednotlivé štáty sú dostupné na
stránkach www.dedra.pl. Ak nie je v danom štáte dostupný servis, rolu ručiteľa realizuje centrálny servis.
Reklamácie musia byť nahlásené písomne v čase trvania záručnej lehoty.
2. Ručiteľ má právo na voľbu spôsobu uspokojenia uznaných záručných nárokov (bezplatná oprava, výmena
výrobku za nový alebo odstúpenie od zmluvy).
3. Záruka sa vzťahuje výhradne na chyby vzniknuté v čase platnosti záruky, ktoré vyplývajú z príčin spočívajúcich
v predávanom výrobku alebo chybách spôsobených nesprávnou technológiou zhotovenia.
4. Chyby zistené v záručnej lehote budú odstránené firmou DEDRA EXIM v termíne neprekračujúcom 14
pracovných dní od dátumu doručenia zariadenia do servisu. Čas opravy sa môže predĺžiť v prípade nutnosti
obstarania náhradných dielov nevyhnutných na opravu, o čom bude používateľ informovaný.
5. Reklamovaný výrobok musí byť dodaný do predajného miesta. Podmienkou riešenia reklamácie je:
- predloženie riadne vyplneného Záručného listu,
- predloženie dokladu potvrdzujúceho skutočnosť vykonania nákupu vrátane dátumu predaja,
(napr. účtenka, faktúra),
- dodávka plnej kompletizácie v súlade s bodom „kompletizácia“ v návode na použitie.
6. Záruka sa nevzťahuje na chyby vzniknuté v dôsledku:
- používania v rozpore s určením a pokynmi nachádzajúcimi sa v návode na použitie,
- preťaženia zariadenia, ktoré spôsobí poškodenie motora, prvkov mechanického prevodu alebo
iných prvkov zariadenia,
- vykonávania opráv neoprávnenými osobami,
- vykonávania úprav konštrukcie,
- mechanického, fyzického, chemického poškodenia spôsobeného silou alebo vonkajšími faktormi,
znečistením mikroprostredia,
- poškodenia v dôsledku: montáže nevhodných častí alebo príslušenstva, použitia nesprávnych
mazív, olejov, konzervačných prostriedkov.
7. Záruka sa nevzťahuje na diely podliehajúce bežnému opotrebeniu počas prevádzky: tepelné
poistky, elektrografitové kefky, poháňacie lanká, klinové remene, nástrojové úchytky, pracovné
koncovky elektrických nástrojov (kotúčové píly, vrtáky, frézy atď.).
8. Výrobný štítok zariadenia musí byť čitateľný. Reklamovaný exemplár je nutné dôkladne zaistiť proti
poškodeniu pri preprave. Pokiaľ je to možné, dodať v originálnom obale.
9. Záruka na predaný tovar nevylučuje, neobmedzuje ani nepozastavuje práva kupujúceho vyplývajúce z predpisov o ručení za chyby predanej veci.


DEDRA PREDLŽUJE OBCHODNÚ ZÁRUČNÚ LEHOTU NA 24 MESIACOV.

Od začiatku existencie našej firmy, jedným z našich cieľov bolo zaručiť čo najvyššiu kvalitu popredajnej obsluhy a servisu kúpených strojov a náradia.
Preto odpovedajúc na potreby a očakávania našich zákazníkov informujeme, že od 2. januára 2016 spoločnosť Dedra Exim Sp. z o.o.  predlžuje obchodnú záručnú lehotu na 24 mesiacov na predávané zariadenia a náradie napájané el. energiou, stlačeným vzduchom, benzínom, naftou a plynom.
Predĺžená 24-mesačná záruka zahŕňa vyššie vymenované stroje a náradie predané koncovým užívateľom (konzumentom) od 2. januára 2016 – rozhoduje dátum predaja na bloku alebo faktúre – bez ohľadu na záručnú lehotu uvedenú v písomnej záruke (záručnom liste) dodanej spolu s výrobkom.


Záručný list

 

DEDRA EXIM Sp. z o.o.
05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8 tel: (+48 / 22) 73-83-777 fax: (+48 / 22) 73-83-779 http://www.dedra.pl
e-mail: info@dedra.pl


Pečiatka predajcu:

Katalógové č.:
Názov:
Sériové číslo: .............................................
Dátum a podpis ................................................

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

1. Záručný dokument vydaný kupujúcemu spolu s obuvou je základom záruky. Spoločnosť DEDRA EXIM konzumentovi zaručuje dobrú kvalitu kúpenej obuvi pod podmienkou, že dodaržiava zásady správneho používania obuvi podľa príručky.
2. Záručná lehota predstavuje 24 mesiacov, ktorá začína plynúť od dňa vydania obuvi Kupujúcemu, a platí na území členských štátov Európskej únie.
3. Záruka sa vzťahuje iba na chyby vzniknuté z príčin, ktoré sa týkajú obuvi a boli v nej. V prípade, ak sa preukáže, že oprava nie je možná, ručiteľ sa zaväzuje vymeniť vec na novú.
4. Za vady ukryté v obuvi sa považujú chyby, ktoré:
       - znižujú jej použiteľnosť, praktickosť
       - neumožňuje obuv používať podľa jej určenia
5. Kupujúci je povinný nahlásiť objavenú chybu v lehote 14 dní od dňa objavenia/prejavenia danej chyby, v opačnom prípade právo vyplývajúce z tejto záruky nebude uplatniteľné
6. Záruka sa nevzťahuje na chyby, ktoré boli viditeľné v momente nákupu, ako aj:

  • poškodenia vzniknuté následkom nesprávneho, nedostatočného alebo chybného ošetrovania obuvi, alebo následkom žiadneho ošetrovania,
  • nesprávne dopasovanie obuvi,
  • všetky mechanické poškodenia (otreté miesta, ryhy), vrátane tých, ktoré boli spôsobené používaním obuvi nezhodne s jej určením,
  • škvrny a strata farby vzniknuté následkom premočenia obuvi alebo jej prepotenia,
  • prirodzené opotrebovávanie obuvi počas používania ap.,
  • vyplývajúce s nedodržiavania zásad správneho používania obuvi, ktoré sú opísané v užívateľskej príručke (pripojenej k výrobku).

7. Reklamácia sa nahlasuje na mieste nákupu obuvi. Podmienkou prijatia reklamácie je doručenie komkpletného, čistého, bez špiny, spĺňajúceho zásady hygieny tovaru spolu so záručným dokladom a pripojeným dokladom o nákupe, ako aj s dôkladne vyplneným reklamačným formulárom.
8. Ručiteľ sa zaväzuje posúdiť reklamáciu nie neskôr ako v priebehu 14 dní počítajúc od dňa nahlásenia chyby a doručenia veci na miesto nákupu obuvi, ako aj doručiť obuv kupujúcemu na vlastné náklady na miesto definované v záruke alebo na iné miesto, v ktorom bola vec pri udelení záruky vydaná.

Táto záruka nevylučuje, neobmedzuje a ani nepozastavuje právo Kupujúce vyplývajúce z predpisov o ručení za chyby predanej veci.

Vyhlásenie Kupujúceho
Oboznámil som sa so záručnými podmienkami, čo potvrdzujem vlastnoručným podpisom:


.........................................             ...............................................
dátum a miesto                            podpis kupujúceho


PODMIENKY UDELENEJ 25-ROČNEJ ZÁRUKY:

1. Výrobca, spoločnosť „DEDRA EXIM Sp. z o.o.“ sídliaca na adrese: ul. 3 Maja 8, 05-800 Pruszków,
Poľsko, ďalej len „Ručiteľ“, zaručujú vysokú kvalitu súprav násadových kľúčov značky DEDRA. Záruka
sa vzťahuje na poškodenia, ktoré vznikli následkom objavenia sa ukrytých materiálových alebo
výrobných chýb. Záruka je platná iba vtedy, keď sa kľúče používajú v súlade s ich určením, záruka sa
netýka prirodzeného opotrebovania náradia počas používania.
2. Ručiteľ udeľuje záruku na náradie kúpené na používanie na území Poľskej republiky a EÚ.
3. V prípade súpravy nástrojov či náradia, napr. násadových kľúčov, záruka sa vzťahuje iba na jeden
diel súpravy, ten, na ktorom sa objavila chyba, ibaže sa chyba objavila na všetkých dieloch súpravy.
4. Chyby, ktoré sa objavia počas trvania záruky, budú odstránené v priebehu 14 pracovných dní;
počítajúc od dňa doručenia reklamovaného náradia do sídla spoločnosti Ručiteľa.
5. V prípade, ak Ručiteľ záruku uzná za opodstatnenú, záruka môže byť vyriešená formou výmeny
tovaru.
6. Kupujúci reklamovaný tovar doručuje a odoberá priamo u predajcu, u ktorého daný tovar kúpil.
Kupujúci musí k reklamovanému tovaru pripojiť potvrdenie o nákupe a vyplnený reklamačný
formulár „REKLAMAČNÝ FORMULÁR VÝROBKU S 25-ROČNOU ZÁRUKOU“ Formulár je dostupný na
webovej stránke www.dedra.pl.
7. Záručný list (ak sa používa) je platný iba vtedy, keď sú správne vyplnené kolónky týkajúce sa
predaného náradia a je na ňom podpis a pečiatka predajcu.
8. Ručiteľ nezodpovedá za škody na majetku alebo zdraví, vzniknuté následkom používania
zariadenia nezhodne s jeho určením alebo prevádzkovými podmienkami stanovenými Ručiteľom,
predovšetkým týkajúce sa konštrukčných zmien, opotrebovania alebo opráv kupujúcim alebo treťou
osobu.
9. Na základe tejto záruky Ručiteľ nezodpovedá za priame a nepriame straty vzniknuté následkom
používania kúpeného výrobku, ani za straty súvisiace s nemožnosťou jeho používania.
10. Prípadné spory vyplývajúce z ustanovení tejto záruky budú predkladané príslušnému súdu podľa
sídla spoločnosti Ručiteľa.
11. Táto záruka nevylučuje, neobmedzuje a nepozastavuje právo Kupujúce odstúpiť od dohody na
základe predpisov o ručení za chyby predanej veci podľa občianskeho zákonníka (Z. z. PR z 1964 č.
16 pol. 93 v znení neskorších predpisov). Prípadné spory budú predkladané príslušnému súdu podľa
miesta sídla Ručiteľa.


ZÁRUKA NEPLATÍ V NASLEDOVNÝCH PRÍPADOCH:

1. Ak náradie nebolo používané v súlade s jeho určením, predovšetkým bolo nadmerne zaťažované a
preťažované, bolo používané príklepové a rázové náradie s nadstavcami určenými iba na ručné
používanie;
2. Ak tovar nebol doručený a/alebo nebol vyplnený reklamačný formulár a/alebo nebol pripojený
záručný list a/alebo doklad potvrdzujúci nákup
3. Ak náradie nebolo vhodne uchovávané a/alebo údržba bola vykonávaná nesprávne (náležité
podmienky uchovávania a skladovania minimalizujú vplyv uchovávania na koróziu). Ak nadstavce
boli uchovávané na vlhkých miestach, v prostredí, ktoré mohlo negatívne ovplyvniť ochrannú vrstvu;
4. Ak sa preukáže, že príčina chyby či poruchy bola iná ako chyba materiálu alebo výrobná chyba,
ktorá sa v náradí nachádzala (ukrytá) v momente nákupu;
5. Ak mechanické, tepelné alebo chemické poškodenia vznikli pôsobením vonkajších vplyvov,
vrátane kufríka;
6. Ak sa požiadavky a nároky týkajúce sa technických parametrov výrobku zhodujú s parametrami
uvedenými výrobcom;
7. Ak sú koncovky skrutkovačov a skrutkovacie koncovky poškodené následkom ich prirodzeného
opotrebovania;
8. Ak nadstavce, nadstavce typu BIT, ktoré majú zaoblené vonkajšie hrany alebo výrazné znaky
úderov (vyštrbené miesta, ryhy, zárezy, deformácie), ktoré svedčia o ich používaní s rázovými kľúčmi
alebo s inými mechanickým náradím;
9. Ak kľúče, ktoré majú vyštrbené miesta, ryhy, zárezy a poškodenia, ktoré výrazne poukazujú, že
boli používané s kladivami (údery) alebo s iným nevhodným náradím.
10. Ak sa račne (západkové mechanizmy) poškodili následkom ich prirodzeného opotrebovania.
11. Ak poškodenia vznikli priamo alebo nepriamo následkom vonkajšieho vplyvu či udalosti, ako
napr.: povodeň, požiar, zásah blesku ap.

STIAHNUŤ DOKUMENTY

Formulár reklamácií pre gola náradie