GARANŢIE


1. Garantăm buna funcționare a produsului, în conformitate cu condițiile tehnice de utilizare, descrise
în Manualul de Utilizare. Acordăm garanția pentru 24 de luni, începând de la data achiziției indicată în
prezentul document. Garanția este valabilă pe întreg teritoriul Republicii Polone și al UE. Adresele de
service-uri pentru fiecare țară sunt disponibile pe site-ul www.dedra.pl. În lipsa service-ului în țara
respectivă, obligațiunile garantului sunt realizate de service-ul central. Reclamația trebuie să fie
depusă în scris, în timpul perioadei de garanție.
2. Garantul are dreptul de a alege modalitatea de a satisface pretențiile recunoscute de garanție
(reparația gratuită, înlocuirea produsului cu altul nou, sau renunțarea la contract).
3. Garanția acoperă doar deteriorările produse în perioada de valabilitate a garanției, care au rezultat
din cauze inerente produsului vândut sau din nereguli provocate de tehnologia slabă de fabricație.
4. Defectele constatate în perioada de garanție vor fi îndepărtate de DEDRA-EXIM nu mai târziu de
14 zile lucrătoare de la data livrării la service. Timpul de reparare poate fi prelungit în caz de
necesitate de a aduce piesele necesare pentru reparații, în acest caz utilizatorul va fi anunțat.
5. Produsul reclamat trebuie furnizat la punctul de vânzare. Condițiile de analizare a reclamației sunt
următoarele:
- prezentarea Talonului de Garantie, completat în mod corect,
- prezentarea documentului de constatare a achiziției produsului, împreună cu data vânzării (de
ex. bon fiscal, factura TVA),
- furnizarea întregului component, conform capitolului ”Set de componente” din Manualul de
Utilizare.
6. Garanția nu acoperă defecțiunile rezultate în urma:
- utilizării neconforme cu destinația produsului și cu recomandările din Manualul de Utilizare,
- supraîncărcării dispozitivului, care a dus la defecțiunea motorului, a elementelor de transmisie
mecanică sau a altor componente ale aparatului,
- efectuării de reparații de către persoanele neautorizate,
- efectuării de modificări în construcția dispozitivului,
- deteriorărilor mecanice, fizice, chimice, cauzate de forțele și factori externi, poluarea
micromediului,
- deteriorărilor în urma montajului unor piese sau echipamente necorespunzătoare, aplicării
lubrifianților, uleiurilor, agenților de conservare necorespunzători.
7. Garanția nu acoperă piesele consumabile în timpul exploatării ca de ex. siguranțe, perii
electrografitice, cabluri de transmisie, curele trapezoidale, portscule, elemente de lucru ale
electrosculelor (discuri de ferăstrău, burghie, freze etc.)
8. Plăcuța de identificare trebuie să fie lizibilă. Produsul reclamat trebuie să fie bine protejat împotrivă
deteriorării în timpul transportului. În măsura posibilităților, produsul se va livra în ambalajul original.
9. Garanția acordată pentru marfa vândută nu exclude, limitează sau suspendă drepturile consumatorului rezultate din garanția legală


DEDRA PRELUNGEŞTE PERIOADA DE GARANŢIE COMERCIALĂ PÂNĂ LA 24 LUNI.

De la începutul activităţi firmei scopul nostru a fost asigurarea unui cel mai înalt nivel de calitate  al service-ului după vânzare al maşinilor şi aparatelor cumpărate.
De aceea răspunzând nevoilor şi aşteptărilor Clienţilor nostri vă informăm că de la data de 2 ianuarie 2016  Dedra Exim Sp. z o.o.  a prelungit perioada de garanţie comercială până la 24 de luni pentru dispozitive şi maşini alimentate cu curent electric, aer comprimat, benzină, motorină şi gaz.
Garanţia prelungită până la 24 de luni cuprinde maşinile sus menţionate şi dispozitivele vândute utilizatorilor finali de la 2 ianuarie 2016 - decide data de pe chitanţa de cumpărare sau factura TVA - indiferent de perioada de garanţie indicată în garanţia anexată la marfă.


Carte de Garanţie

 

DEDRA EXIM Sp. z o.o.
05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8 tel: (+48 / 22) 73-83-777 fax: (+48 / 22) 73-83-779 http://www.dedra.pl
e-mail: info@dedra.pl

Stampila vânzătorului

Nr de catalog:
Denumirea:
Număr de lot: .............................................
Data şi semnătura  ................................................

CONDIŢIILE DE GARANŢIE

1. Documentul de garanţie eliberat cumpărătorului împreună cu încălţămintea este temeiul garanţiei. DEDRA EXIM asigură consumătorul în ce priveşte calitatea bună a încălţămintei cumpărate sub condiţia că acesta respectă principiile de utilizare corectă a încălţămintei, conform cu instrucţiunea de folosire.
2. Termenul de garanţie este de 24 luni de la data de predare a încălţămintei Cumpărătorului şi este obligatoriu pe terenul Republicii Polone şi Uniunii Europene.
3. Garanţia cuprinde inclusiv defectele ascunse în încălţămintea vândută. În situaţia în care repararea va fi imposibilă, garantul se obligă de a înlocui produsul cu unul nou.
4. Ca vicii ascunse al încălţămintei sunt considerate defectele care:
      - micşorează utilizarea acesteia
      - nu permite folosirea încălţămintei conform cu destinaţia.
5. Cumpărătorul este obligat să anunţă despre defectul observat în termen de 14 zile de la data identificări acestuia sub sancţiunea decăderii a drepturilor rezultate din prezenţa garanţie.
6. Nu fac obiectul reclamaţiilor încălţămintei, defectele vizibile în momentul cumpărării, precum şi:

  • deteriorările rezultate din întreţinerea necorespunzătoare, neadecvată sau totală lipsă de întreţinere,
  • neconformă ajustare a încălţămintei,
  • oricare deteriorări mecanice (zgârieturi, răniri) inclusiv pricinuite de utilizarea necorespunzătoare cu destinaţia a încălţămintei,
  • decolorări din cauza umeziri sau transpiraţiei,
  • uzarea naturală a încălţămintei în timpul folosirii etc.,
  • rezultate din nerespectarea principiilor de utilizare corectă a încălţămintei  descrise în instrucţiunea de utilizare (anexată la produs).

7. Reclamaţiile se vor depune la locul de cumpărare a încălţămintei. Condiţia primirii reclamaţiei este furnizarea produsului complet, curat, fără murdării, care îndeplineşte normele de higienă, împreună cu documentul de garanţie şi cu dovada anexată de cumpărare precum şi cu formularul de reclamaţie exact completat.
8. Garantul se obligă de a soluţiona reclamaţia în cel mult 14 zile de la data de anunţare a viciului şi de a trimite produsul la locul de cumpărare a încălţămintei precum şi de a trimite cumpărătorului pe costul său la adresa indicată în garanţie sau la locul unde produsul a fost predat odată cu acordarea garanţiei.

Prezenta garanţie nu exclude, nu limitează, nu suspendă drepturile cumpărătorului care rezultă din regulamentele privind garanţia pentru viciile obiectelor vândute. 

Declaraţia cumpărătorului

Am luat la cunoştinţă de condiţiile de garanţie ce confirm cu semnătura olografă


.........................................                                                                                               ...............................................
data şi locul                                                                                                                    semnătura cumpărătorului


CONDIŢIILE DE GARANŢIE ACORDATE PE O PERIOADĂ DE 25 DE ANI:

1. Producătorul, DEDRA EXIM Sp. z o.o., 05-800 Pruszków, ul. 3 Maja 8, numit în continuare Garant,
garantează calitatea înaltă a setului de chei tubulare marca DEDRA. Garanţia cuprinde deteriorări,
care au apărut din cauza unor defecţiuni ascunse a materialului sau rezultate din producţie.
Garanţia este valabilă sub condiţia utilizării cheilor în conformitate cu destinaţia acestora precum şi
nu se referă la uzura naturală a sculelor în timpul exploatării acestora..
2. Garantul acordă garanţie pentru sculele cumpărate pentru utilizare pe teritoriul Republicii
Polone şi UE.
3. În cazul setului de scule de ex. cheilor tubulare, garanţia cuprinde inclusiv un element individual al
setului, la care a apărut defecţiunea, cu excepţia situaţiei în care defecţiunea a apărut la toate
elementele setului.
4. Defecţiunile apărute în perioada de garanţie vor fi îndepărtate în termen de 14 zile lucrătoare, de
la furnizarea sculei reclamate la sediul Garantului.
5. În cazul recunoaşterii garanţiei, se va admite realizarea acesteia prin înlocuirea produsului.
6. Cumpărătorul setului furnizează produsul reclamat la vânzătorul de la care a achiziţionat şi ridică
de la acesta. Cumpărătorul este obligat să anexeze la marfa reclamată dovada de cumpărare şi
formularul de reclamaţie completat „FORMULARUL DE RECLAMAŢIE A PRODUSULUI DE 25 DE ANI
DE GARANŢIE. Formularul este disponibil pe pagina www.dedra.pl.
7. Documentul de garanţie (dacă există) este valabil inclusiv cu documentele corect completate
referitoare la scula vândută şi ştampila vânzătorului.
8. Garantul nu-ţi asumă responsabilitatea pentru pagube materiale sau de sănătate rezultate din
utilizarea neconformă cu condiţiile de exploatare stabilite de Garant în special din cauza
modificărilor efectuate în construcţia sculei, uzări sau reparaţiilor efectuate de cumpărător sau de
terţă persoană.
9. În temeiul prezentei garanţiei se stinge responsabilitatea Garantului în cazul pagubelor directe
sau indirecte rezultate din utilizarea produsului cumpărat sau din imposibilitatea utilizării acestuia.
10. Eventuale litigii apărute între părţi referitoare la aceste decizii vor fi soluţionate de instanţa
competentă din punct de vedere al sediului Garantului.
11. Această garanţie nu afectează, nu limitează şi nu suspendă drepturile cumpărătorului în cazul
unor defecţiuni, referitoare la neconformitatea produsului cu contractul, în conformitate cu
dispoziţiile Codului Civil (M.O. din 1964 nr 16 poz. 93 cu modif.ult.) Litigiile vor fi soluţionate de
instanţa competentă din punct de vedere al sediului Garantului.


CAZURI CARE NU SUNT ACOPERITE DE GARANŢIE:

1. Utilizare neconformă cu destinaţia în special supraîncărcarea sculelor, utilizarea sculelelor cu
percuţie pentru inserţii destinate pentru munca manuală;
2. Produsul a fost furnizată fără formularul de reclamaţie sau formularul anexat nu este completat,
lipseşte certificatul de garanţie sau dovada de achiziţie.
3. Necorespunzătoare depozitare sau întreţinerea defectuasă (condiţiile de depozitare trebuie să
minimalizeze efectul fenomenelor de coroziune) Nu depozitaţi inserţiile în mediu umed, în mediu
care afectează stratul protector.
4. Constatarea unor alte cauze de defecţiune a sculei decât defectul materialului sau rezultat din
producţie;
5. Defecţiuni mecanice, termice sau chimice din cauza acţiunii factorilor externi, se referă şi la
geanta;
6. Pretenţii referitoare la caracteristiciile tehnice ale produsului, dacă caracteristiciile sunt conforme
cu cele indicate de producător;
7. Capetele dispozitivelor pentru înşurubare, vârfuri metalice dacă defecţiunea lor este consecinţa
unei uzuri naturale.
8. Inserţi, inserţi tip BIT cu muchi exterioare rotunjite sau urme clare de lovituri (spărtături,
zgârieturi, deformări) ce indică că au fost utilizate împreună cu cheile tubulare sau cu alte unelte
acţionate electric;
9. Chei, cu ciobituri, crăpături, sau defecţiuni ce indică că s-a fost folosit ciocane sau alte nepotrivite
scule;
10. Mecanisme cu clichet dacă defecţiunea aeestora este rezultatul uzuri naturale.
11. Defecţiuni cauzate direct sau indirect din pricina unor evenimente exterioare, de ex. inundaţii,
incendii, descărcări electrice şi alte.

DESCĂRCARE DOCUMENTE

Formular de reclamaţie pentru chei tubulare