SerwisWARUNKI 25 LETNIEJ GWARANCJI ZESTAWÓW KLUCZY MARKI DEDRA


WARUNKI UDZIELONEJ 25 LETNIEJ GWARANCJI:


1. Producent, DEDRA EXIM Sp. z o.o., 05-800 Pruszków, ul. 3 Maja 8, zwany dalej Gwarantem, gwarantuje wysoką jakość zestawów kluczy nasadowych marki DEDRA. Gwarancja obejmuje uszkodzenia, które powstały w skutek ujawnienia się ukrytych wad materiałowych lub produkcyjnych. Gwarancja jest ważna pod warunkiem używania kluczy zgodnie z ich przeznaczeniem oraz nie dotyczy naturalnego zużycia narzędzia podczas eksploatacji.
2. Gwarant udziela gwarancji na narzędzia zakupione do użytku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i EU.
3. W przypadku zestawu narzędzi np. kluczy nasadowych, gwarancja obejmuje wyłącznie pojedynczy element zestawu, w którym wada się ujawniła, chyba że wada występuje na wszystkich elementach zestawu.
4. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte w terminie do 14 dni roboczych, licząc od daty dostarczenia reklamowanego narzędzia do siedziby Gwaranta
5. W przypadku uznania gwarancji, Gwarant dopuszcza jej realizację poprzez wymianę towaru.
6. Nabywca zestawu dostarcza i odbiera reklamowany towar bezpośrednio u sprzedawcy, u którego został zakupiony. Nabywca zobowiązany jest dołączyć do reklamowanego towaru dowód zakupu oraz wypełniony formularz reklamacyjny „FORMULARZ REKLAMACYJNY PRODUKTU Z TYTUŁU 25 LETNIEJ GWARANCJI”. Formularz jest dostępny na stronie www.dedra.pl.
7. Dokument gwarancyjny (o ile występuje) jest ważny jeśli posiada prawidłowo wypełnione wpisy dotyczące sprzedanego narzędzia i pieczęć sprzedawcy.
8. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w mieniu lub zdrowiu wynikłą z użytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem lub warunkami eksploatacyjnymi ustalonymi przez Gwaranta w szczególności polegające na zmianach konstrukcyjnych, zużyciu lub naprawie przez nabywcę lub osobę trzecią.
9. Na podstawie niniejszej gwarancji wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu bezpośrednich i pośrednich strat wynikłych z użytkowania zakupionego produktu bądź też niemożliwości jego użycia.
10. W razie sporu wynikającego z postanowień niniejszej gwarancji, sądem właściwym jest sąd siedziby Gwaranta.
11. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu rękojmi za wady wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.). Kwestie sporne rozstrzygać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Gwaranta.


GWARANCJA NIE OBEJMUJE:


1. Użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, przeciążenie narzędzi, stosowania narzędzi udarowych do nasadek przeznaczonych do pracy ręcznej;
2. Dostarczony towar nie posiada lub jest niewypełniony formularz reklamacyjny, brak karty gwarancyjnej lub brak dowodu zakupu.
3. Nieodpowiedniego przechowywania bądź wadliwej konserwacji (warunki przechowywania powinny minimalizować wpływ warunków przechowywania na zjawisko korozji). Nie przechowywać nasadek w wilgoci, w środowisku mogącym niekorzystnie wpływać na warstwę ochronną, stosować preparaty chroniące przed korozją;
4. Stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w narzędziu;
5. Uszkodzenia mechanicznego, termicznego lub chemicznego na skutek oddziaływania czynników zewnętrznych, dotyczy to również walizki;
6. Roszczeń z tytułu parametrów technicznych produktu o ile są one zgodne z podanymi przez producenta;
7. Końcówek wkrętaków i końcówek wkrętakowych.
8. Nasadki, nasadki typu BIT mające zaokrąglone krawędzie zewnętrzne lub wyraźne znaki uderzeń (odpryski, rysy, wgniecenia) wskazujące na stosowanie ich w połączeniu z kluczami udarowymi lub innymi napędami mechanicznymi;
9. Klucze, które mają wyszczerbienia, wyżłobienia i uszkodzenia, wskazujące na wyraźne używanie w stosunku do nich młotków lub innych niewłaściwych narzędzi.
10. Mechanizmy zapadkowe grzechotek o ile ich uszkodzenie jest wynikiem naturalnego ich zużycia.
11. Uszkodzenia powstałe pośrednio lub bezpośrednio wskutek zdarzeń zewnętrznych, np.: powódź, pożar, uderzenie pioruna i inne.