Serwis 

KARTA GWARANCYJNA


DEDRA EXIM Sp. z o.o.
05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8 tel: (+48 / 22) 73-83-777 fax: (+48 / 22) 73-83-779 http: //www . dedra .pl
e-mail: info@dedra.pl


Pieczęć sprzedawcy:


Nr katalogowy:
Nazwa:
Numer seryjny: .............................................
Data i podpis ................................................


WARUNKI GWARANCJI


1. Dokument gwarancyjny wydany kupującemu wraz z obuwiem jest podstawą gwarancji. DEDRA EXIM zapewnia konsumenta o dobrej jakości zakupionego obuwia pod warunkiem, że przestrzega on zasad prawidłowego użytkowania obuwia zgodnie z instrukcją obsługi.
2. Termin gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia wydania obuwia Kupującemu i obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.
3. Gwarancją objęte są wyłącznie wady wynikłe z przyczyn tkwiących (ukryte) w sprzedanym obuwiu. W sytuacjach gdy naprawa okaże się niemożliwa, gwarant zobowiązuje się do wymiany rzeczy na nową.
4. Za wady tkwiące w obuwiu uważa się wady, które:
-zmniejszają jej użyteczność
-nie pozwalają na korzystanie z obuwia zgodnie z przeznaczeniem.
5. Kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia ujawnionej wady w terminie 14 dni od daty wykrycia pod rygorem wygaśnięcia uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.
6. Reklamacjom obuwia nie podlegają wady widoczne w momencie zakupu, jak również:
• uszkodzenia wynikające z nieodpowiedniej, niedostatecznej lub wadliwej konserwacji obuwia bądź jej zupełnym brakiem,
• niewłaściwe dopasowanie obuwia,
• wszelkie uszkodzenia mechaniczne (otarcia, skaleczenie), w tym również spowodowane używaniem obuwia niezgodnie z jego przeznaczeniem,
• odbarwienia będące skutkiem przemoczenia obuwia lub jego przepocenia,
• naturalne zużywanie się obuwia w trakcie użytkowania itp.,
• wynikające z nieprzestrzegania zasad prawidłowego użytkowania obuwia opisanych w instrukcji użytkowania (dołączonej do produktu).
7. Reklamacje należy zgłaszać w miejscu zakupu butów. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest dostarczenie towaru w komplecie, czystego, bez zabrudzeń, spełniającego zasady higieny, wraz z dokumentem gwarancyjnym z dołączonym dowodem zakupu oraz dokładnie wypełnionym formularzem reklamacyjnym.
8. Gwarant zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia zgłoszenia wady i dostarczenia rzeczy do miejsca zakupu butów oraz dostarczyć obuwie nabywcy na swój koszt do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji.
Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Oświadczenie Nabywcy
Warunki gwarancji są mi znane, co potwierdzam własnoręcznym podpisem:


......................................... ...............................................
data i miejsce podpis kupującego