GWARANCJE


1. Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie z warunkami techniczno-użytkowymi opisanymi w Instrukcji Obsługi.


2. Gwarancja obowiązuje na całym terenie Rzeczypospolitej Polskiej i UE. Adresy serwisów dla poszczególnych krajów dostępne są na stronie www.dedra.pl. W przypadku braku serwisu dla danego kraju zobowiązania gwaranta realizuje serwis centralny.


3. Reklamacja powinna być zgłoszona pisemnie w okresie obowiązywania gwarancji.


4. Okres trwania gwarancji podany jest w karcie gwarancyjnej i może wynosić od 24 do 48 miesięcy w zależności od produktu, wyjątkiem są:
- akumulatory, na które udzielamy 6 miesięcznej gwarancji
- sprzedawane części zamienne objęte są 3 miesięczna gwarancją


5. Gwarancja obejmuje wyłącznie uszkodzenia powstałe w okresie obowiązywania gwarancji, które wyniknęły z przyczyn tkwiących w sprzedanym produkcie lub nieprawidłowości spowodowanych złą technologią wykonania.
 
6. Wady ujawnione w okresie gwarancyjnym będą usunięte przez DEDRA-EXIM w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia dostarczenia do serwisu. Czas naprawy może się przedłużyć w wypadku konieczności sprowadzenia części niezbędnych do naprawy, o czym użytkownik zostanie powiadomiony.
 
7. Reklamowany produkt winien być dostarczony do punktu sprzedaży. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest :
- przedstawienie prawidłowo wypełnionej Karty Gwarancyjnej,
- przedstawienie dokumentu potwierdzającego fakt dokonania zakupu wraz z datą sprzedaży (np. paragon, faktura VAT)
- dostarczenie pełnej kompletacji zgodnie z punktem „kompletacja” w instrukcji obsługi.
 
8. Gwarancja nie obejmuje wad powstałych w wyniku:
- użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem i zaleceniami Instrukcji Obsługi,
- przeciążenia urządzenia, prowadzącego do uszkodzenia silnika, elementów przekładni mechanicznej lub innych elementów urządzenia,
- dokonywania napraw przez osoby nieupoważnione,
- dokonywania modyfikacji w konstrukcji,
- uszkodzeń mechanicznych, fizycznych, chemicznych, spowodowanych siłami i czynnikami zewnętrznymi, zanieczyszczeniem mikrośrodowiska
- uszkodzeń będących następstwem: montażu niewłaściwych części lub osprzętu, stosowania niewłaściwych smarów, olejów, środków konserwujących
 
9. Gwarancji nie podlegają części ulegające naturalnemu zużyciu w czasie eksploatacji: bezpieczniki termiczne, szczotki elektrografitowe, linki napędowe, paski klinowe, uchwyty narzędziowe, końcówki robocze elektronarzędzi (piły tarczowe, wiertła, frezy, itp.).
 
10. Tabliczka znamionowa urządzenia powinna być czytelna. Reklamowany egzemplarz należy dokładnie zabezpieczyć przed uszkodzeniami w transporcie. Na ile to możliwe dostarczyć w oryginalnym opakowaniu.
 
11. Gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej


DEDRA WYDŁUŻA OKRES GWARANCJI HANDLOWEJ DO 24 MIESIĘCY.

Od samego początku działalności firmy, naszym celem  było zapewnienie jak najwyższego poziomu jakości obsługi posprzedażnej zakupionych maszyn i urządzeń.
Dlatego wychodząc naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom naszych Klientów informujemy, że od dnia 2 stycznia 2016 roku Dedra Exim Sp. z o.o.  wydłuża okres gwarancji handlowej do 24 miesięcyna sprzedawane urządzenia i maszyny zasilane prądem elektrycznym, sprężonym powietrzem, benzyną, olejem napędowym i gazem.
Wydłużona 24 miesięczna gwarancja obejmuje w/w maszyny  i urządzenia sprzedawane końcowym użytkownikom od 2 stycznia 2016 roku - decyduje data paragonu zakupu lub faktury VAT - niezależnie od terminu gwarancji wymienionego w dołączonej do towaru pisemnej gwarancji.

POBIERZ DOKUMENTY

Ogolne warunki oferty

Karta gwarancyjna


KARTA GWARANCYJNA

 

DEDRA EXIM Sp. z o.o.
05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8 tel: (+48 / 22) 73-83-777 fax: (+48 / 22) 73-83-779 http: //www . dedra .pl
e-mail: info@dedra.pl


Pieczęć sprzedawcy:


Nr katalogowy:
Nazwa:
Numer seryjny: .............................................
Data i podpis ................................................


WARUNKI GWARANCJI


1. Dokument gwarancyjny wydany kupującemu wraz z obuwiem jest podstawą gwarancji. DEDRA EXIM zapewnia konsumenta o dobrej jakości zakupionego obuwia pod warunkiem, że przestrzega on zasad prawidłowego użytkowania obuwia zgodnie z instrukcją obsługi.
2. Termin gwarancji wynosi 24 miesiące od dnia wydania obuwia Kupującemu i obowiązuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej.
3. Gwarancją objęte są wyłącznie wady wynikłe z przyczyn tkwiących (ukryte) w sprzedanym obuwiu. W sytuacjach gdy naprawa okaże się niemożliwa, gwarant zobowiązuje się do wymiany rzeczy na nową.
4. Za wady tkwiące w obuwiu uważa się wady, które:
-zmniejszają jej użyteczność
-nie pozwalają na korzystanie z obuwia zgodnie z przeznaczeniem.
5. Kupujący jest zobowiązany do zgłoszenia ujawnionej wady w terminie 14 dni od daty wykrycia pod rygorem wygaśnięcia uprawnień wynikających z niniejszej gwarancji.
6. Reklamacjom obuwia nie podlegają wady widoczne w momencie zakupu, jak również:
• uszkodzenia wynikające z nieodpowiedniej, niedostatecznej lub wadliwej konserwacji obuwia bądź jej zupełnym brakiem,
• niewłaściwe dopasowanie obuwia,
• wszelkie uszkodzenia mechaniczne (otarcia, skaleczenie), w tym również spowodowane używaniem obuwia niezgodnie z jego przeznaczeniem,
• odbarwienia będące skutkiem przemoczenia obuwia lub jego przepocenia,
• naturalne zużywanie się obuwia w trakcie użytkowania itp.,
• wynikające z nieprzestrzegania zasad prawidłowego użytkowania obuwia opisanych w instrukcji użytkowania (dołączonej do produktu).
7. Reklamacje należy zgłaszać w miejscu zakupu butów. Warunkiem przyjęcia reklamacji jest dostarczenie towaru w komplecie, czystego, bez zabrudzeń, spełniającego zasady higieny, wraz z dokumentem gwarancyjnym z dołączonym dowodem zakupu oraz dokładnie wypełnionym formularzem reklamacyjnym.
8. Gwarant zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację nie później niż w terminie 14 dni licząc od dnia zgłoszenia wady i dostarczenia rzeczy do miejsca zakupu butów oraz dostarczyć obuwie nabywcy na swój koszt do miejsca wskazanego w gwarancji lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu gwarancji.
Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
Oświadczenie Nabywcy
Warunki gwarancji są mi znane, co potwierdzam własnoręcznym podpisem:


......................................... ...............................................
data i miejsce podpis kupującego


WARUNKI UDZIELONEJ 25 LETNIEJ GWARANCJI:

1. Producent, DEDRA EXIM Sp. z o.o., 05-800 Pruszków, ul. 3 Maja 8, zwany dalej Gwarantem, gwarantuje wysoką jakość zestawów kluczy nasadowych marki DEDRA. Gwarancja obejmuje uszkodzenia, które powstały w skutek ujawnienia się ukrytych wad materiałowych lub produkcyjnych. Gwarancja jest ważna pod warunkiem używania kluczy zgodnie z ich przeznaczeniem oraz nie dotyczy naturalnego zużycia narzędzia podczas eksploatacji.
2. Gwarant udziela gwarancji na narzędzia zakupione do użytku na terenie Rzeczpospolitej Polskiej i EU.
3. W przypadku zestawu narzędzi np. kluczy nasadowych, gwarancja obejmuje wyłącznie pojedynczy element zestawu, w którym wada się ujawniła, chyba że wada występuje na wszystkich elementach zestawu.
4. Ujawnione w okresie gwarancji wady zostaną usunięte w terminie do 14 dni roboczych, licząc od daty dostarczenia reklamowanego narzędzia do siedziby Gwaranta
5. W przypadku uznania gwarancji, Gwarant dopuszcza jej realizację poprzez wymianę towaru.
6. Nabywca zestawu dostarcza i odbiera reklamowany towar bezpośrednio u sprzedawcy, u którego został zakupiony. Nabywca zobowiązany jest dołączyć do reklamowanego towaru dowód zakupu oraz wypełniony formularz reklamacyjny „FORMULARZ REKLAMACYJNY PRODUKTU Z TYTUŁU 25 LETNIEJ GWARANCJI”. Formularz jest dostępny na stronie www.dedra.pl.
7. Dokument gwarancyjny (o ile występuje) jest ważny jeśli posiada prawidłowo wypełnione wpisy dotyczące sprzedanego narzędzia i pieczęć sprzedawcy.
8. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w mieniu lub zdrowiu wynikłą z użytkowania niezgodnego z jego przeznaczeniem lub warunkami eksploatacyjnymi ustalonymi przez Gwaranta w szczególności polegające na zmianach konstrukcyjnych, zużyciu lub naprawie przez nabywcę lub osobę trzecią.
9. Na podstawie niniejszej gwarancji wyłącza się odpowiedzialność Gwaranta z tytułu bezpośrednich i pośrednich strat wynikłych z użytkowania zakupionego produktu bądź też niemożliwości jego użycia.
10. W razie sporu wynikającego z postanowień niniejszej gwarancji, sądem właściwym jest sąd siedziby Gwaranta.
11. Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego z tytułu rękojmi za wady wynikających z przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964r. nr 16 poz. 93 z późn. zm.). Kwestie sporne rozstrzygać będzie Sąd właściwy ze względu na siedzibę Gwaranta.


GWARANCJA NIE OBEJMUJE:

1. Użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem, przeciążenie narzędzi, stosowania narzędzi udarowych do nasadek przeznaczonych do pracy ręcznej;
2. Dostarczony towar nie posiada lub jest niewypełniony formularz reklamacyjny, brak karty gwarancyjnej lub brak dowodu zakupu.
3. Nieodpowiedniego przechowywania bądź wadliwej konserwacji (warunki przechowywania powinny minimalizować wpływ warunków przechowywania na zjawisko korozji). Nie przechowywać nasadek w wilgoci, w środowisku mogącym niekorzystnie wpływać na warstwę ochronną, stosować preparaty chroniące przed korozją;
4. Stwierdzenia przyczyny usterki innej niż wada materiałowa bądź produkcyjna tkwiąca w narzędziu;
5. Uszkodzenia mechanicznego, termicznego lub chemicznego na skutek oddziaływania czynników zewnętrznych, dotyczy to również walizki;
6. Roszczeń z tytułu parametrów technicznych produktu o ile są one zgodne z podanymi przez producenta;
7. Końcówek wkrętaków i końcówek wkrętakowych.
8. Nasadki, nasadki typu BIT mające zaokrąglone krawędzie zewnętrzne lub wyraźne znaki uderzeń (odpryski, rysy, wgniecenia) wskazujące na stosowanie ich w połączeniu z kluczami udarowymi lub innymi napędami mechanicznymi;
9. Klucze, które mają wyszczerbienia, wyżłobienia i uszkodzenia, wskazujące na wyraźne używanie w stosunku do nich młotków lub innych niewłaściwych narzędzi.
10. Mechanizmy zapadkowe grzechotek o ile ich uszkodzenie jest wynikiem naturalnego ich zużycia.
11. Uszkodzenia powstałe pośrednio lub bezpośrednio wskutek zdarzeń zewnętrznych, np.: powódź, pożar, uderzenie pioruna i inne.

POBIERZ DOKUMENTY

Formularz reklamacyjny dla kluczy