GARANTIJAS


1.Garantējam, ka produkts darbosies atbilstoši Lietošanas instrukcijā aprakstītajiem tehniskajiem un ekspluatācijas nosacījumiem. Garantija ir spēkā 24 mēnešus no šajā dokumentā norādītā produkta iegādes datuma. Garantija ir spēkā visā Latvijas Republikas un ES teritorijā. Katrā valstī esošo apkalpošanas centru adreses pieejamas mājas lapā www.dedra.pl.

Ja attiecīgajā valstī nav apkalpošanas centra, garantijas sniedzēja pienākumus uzņemas centrālais apkalpošanas serviss. Pretenzijas par kvalitāti jāiesniedz rakstveidā līdz garantijas termiņa beigām.

2.Garantijas sniedzējam ir tiesības izvēlēties garantijas periodā iesniegto pamatoto garantijas prasību apmierināšanas veidu (bezmaksas remonts, produkta nomaiņa pret jaunu vai atteikšanās no līguma).

3.Garantija ir spēkā tikai bojājumiem, kas parādījušies garantijas periodā un radušies pārdotā produkta materiālu defektu vai ražošanas brāķa dēļ.

4.Garantijas periodā konstatētos defektus DEDRA-EXIM novērš ne vēlāk kā 14 darba dienu laikā no dienas, kad ierīce nogādāta apkalpošanas centrā. Remonts var aizņemt ilgāku laiku, ja nepieciešams pasūtīt rezerves daļas, par ko tiek paziņots lietotājam

5.Produkts jānogādā tirdzniecības centrā. Pretenzija tiks izskatīta tikai, ja:

-iesniegts pareizi aizpildīts Garantijas talons;

-iesniegts pirkumu apliecinošs dokuments, kurā norādīts iegādes datums (piem., kases čeks, PVN rēķins),

-nodots pilnībā nokomplektēts produkts kā norādīts Lietošanas instrukcijas sadaļā „Komplektācija”.

6.Garantija nav spēkā, ja bojājums radies:

-izmantojot ierīci tam neparedzētam mērķim vai neatbilstoši lietošanas instrukcijai;

-pārsniedzot pieļaujamās slodzes, kā dēļ bojāts motors, mehāniskās piedziņas vai citas ierīces daļas;

-nepilnvarotām personām veicot remontu vai

-izmainot ierīces konstrukciju;

-ārēju faktoru un iedarbības vai vides piesārņojuma rezultātā, izraisot mehāniskus, fiziskus vai ķīmiskus bojājumus;

-nepiemērotu detaļu vai nepareizas aprīkojuma uzstādīšanas, neatbilstošu smērvielu, eļļu vai citu apkopes materiālu izmantošanas dēļ.

7.Garantija netiek piemērota daļām, kas ekspluatācijas laikā dabiski nolietojas: termiskajiem drošinātājiem, elektriskajām grafīta birstītēm, piedziņas trosēm, trapecveida siksnām, instrumentu rokturiem, elektroierīču darba uzgaļiem (ripzāģiem, urbjiem, frēzēm un tml.).

8.Ierīces ražotāja identifikācijas plāksnītei jābūt salasāmai. Pretenzijā par kvalitāti norādītajai precei jābūt pasargātai no bojājumiem transportējot. Ja iespējams, nodot oriģinālajā iepakojumā.

9. Iegādātajām precēm piešķirtā garantija neatceļ, neierobežo un uz laiku neaptur Pircēja tiesības, ko nosaka tiesību akti par iegādāto preču defektiem.


DEDRA PAGARINA TIRDZNIECĪBAS GARANTIJU LĪDZ 24 MĒNEŠIEM.

No firmas darbības sākuma mūsu mērķis bija nodrošināt iegādātu mašīnu un iekārtu pēcpārdošanas apkalpošanas visaugstāko kvalitāti.
Tāpēc, lai apmierinātu mūsu Klientu prasību un gaidu, informējam, ka sākot no 2016. gada 2. janvāra Dedra Exim Sp z o.o.  pagarina tirdzniecības garantijas periodu līdz 24 mēnešiem visiem pārdotām iekārtām un mašīnām, barotam ar elektrību, saspiestu gaisu, benzīnu, dīzeļdegvielu un gāzi.
Pagarināta 24-mēnešu garantija apņem iepriekšminētas mašīnas un iekārtas, pārdotas gala lietotājiem no 2016. gada 2. janvāra - sk. kases čeka vai PVN faktūrrēķina datumu - neatkarīgi no garantijas termiņa, minēta preces rakstiskā garantijā.


KARTA GWARANCYJNA

 

DEDRA EXIM Sp. z o.o.
05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8 tel: (+48 / 22) 73-83-777 fax: (+48 / 22) 73-83-779 http://www.dedra.pl
e-mail: info@dedra.pl


Pārdevēja zīmogs:


Kataloga Nr.:
Nosaukums:
Sērijas numurs: .............................................
Datums un paraksts ................................................

GARANTIJAS NOSACĪJUMI

1. Garantijas dokuments nodots pircējam ar apaviem ir garantijas pamats. DEDRA EXIM garantē klientiem iegādātu apavu labo kvalitāti ar nosacījumu, ka apavi ir attiecīgi lietoti saskaņā ar lietošanas instrukciju.
2. Garantijas termiņš ir 24 mēneši no apavu nodošanas Pircējam un ir spēkā Polijas Republikas un Eiropas Savienības teritorijā.
3. Garantija apņem tikai slēptus apavu defektus. Situācijās, kad remonts nav iespējams, garantētājs apņemas mainīt lietu uz jaunu.
4. Par apavu defektiem tiek uzskatāmi defekti, kas:
       - samazina lietojamību
       - neļauj izmantot apavus saskaņā ar lietošanas nosacījumiem.
5. Pircējam ir pienākums paziņot par atklātu defektu 14 dienu laimā no defekta konstatēšanas gadījumā, citādi pazaudēs garantijas tiesību.
6. Reklamācija nevar būt sniegta apavu defektiem, redzamiem iegādāšanas laikā, kā arī:

  • defektiem, kas izriet no neattiecīgas, neatbilstošas vai nepareizas apavu konservācijas vai konservācijas trūkuma,
  • sakarā ar neattiecīgu apavu izvēli,
  • sakarā ar jebkuriem mehāniskiem bojājumiem (nobrāzums, skramba), tostarp savienotiem ar apavu neattiecīgu lietošanu,
  • sakarā ar krāsas mainīšanu pēc apavu saslapināšanas vai piesvīšanas,
  • sakarā ar apavu dabisku nolietošanu ekspluatācijas laikā utt.,
  • defektiem, kas izriet no lietošanas instrukcijas nosacījumu par apavu attiecīgo lietošanu neievērošanas (instrukcija pievienota produktam).

7. Reklamācija jābūt sniegta tieši produkta iegādāšanas vietā. Reklamācijas pieņemšanas nosacījums ir preces piegāde komplektā. Prece jābūt tīra, bez piesārņojumiem, jāatbilst higiēnas noteikumiem, ar garantijas dokumentu un iegādes apliecinošu dokumentu, kā arī ar attiecīgi aizpildītu reklamācijas formulāru.
8. Garantētājs apņemas izskatīt reklamāciju termiņā līdz 14 dienām, skaitot no defekta paziņošanas dienas un apavu piegādāšanas uz pārdošanas vietu, kā arī piegādāt apavus pircējam par saviem līdzekļiem uz vietu, kur lieta tika nodota garantijas piešķiršanas brīdī.

Šī garantija neizslēdz, neierobežo un neaptur pircēja tiesību, kas izriet no atbildības par pārdota produkta neatbilstību likumam.

Pircēja paziņojums
Garantijas nosacījumi ir man zināmi, ko apliecinu ar savu rokraksta parakstu:


.........................................               ...............................................
datums un vieta                             pircēja paraksts


PIEŠĶIRTAS 25 GADU GARANTIJAS NOTEIKUMI:

1. Izgatavotājs, SIA „DEDRA-EXIM”, 05-800 Pruszków, ul. 3 Maja 8, turpmāk saukts Garants, garantē
DEDRA galatslēgu komplektu augstāko kvalitāte. Garantija apņem bojājumus, ierosinātus sakarā ar
slēptiem materiālu un ražošanas defektiem. Garantija ir derīga ar nosacījumu, ka atslēgas būs
izmantotas atbilstoši un neattiecas darbarīka dabīgai nolietošanai ekspluatācijas laikā.
2. Garants piešķir garantiju darbarīkiem, iegādātiem Polijas Republikas un ES teritorijā.
3. Atslēgas komplektu, piem., galatslēgas, gadījumā garantija apņem tikai vienīgu komplekta
elementu, kurā ir atklāts defekts, izņemot gadījumus, kad defekts ir redzams visos komplekta
elementos.
4. Atklāti garantijas laikā defekti tiks likvidēti 14 darba dienu laikā, sākot no dienas, kad reklamēts
produkts tiks piegādāts Garantam.
5. Garantijas atzīšanas gadījumā Garants pieļauj preces mainīšanu.
6. Komplekta pircējs piegādā un saņem reklamēto preci tieši no pārdevēja, kur prece bija iegādāta.
Pircējam ir pienākums pievienot reklamētai precei iegādi apliecinošu dokumentu un aizpildītu
reklamācijas formulāru "REKLAMĀCIJAS FORMULĀRS PRODUKTAM AR 25 GADU GARANTIJU".
Formulārs ir pieejams mājaslapā www.dedra.pl.
7. Garantijas dokuments (ja ir) ir derīgs tikai, ja satur pareizi aizpildītu informāciju par darbarīku un
pārdevēja zīmogu.
8. Garants nav atbildīgs par mantas vai veselības zaudējumiem, izraisītiem, ja prece nav pareizi
izmantota vai neievērojot Garanta ekspluatācijas noteikumus, sevišķi sakarā ar konstrukcijas
izmaiņām, nolietošanu vai gadījumos, kad preci patstāvīgi remontēs pircējs vai trešā persona.
9. Šī garantija izslēdz Garanta atbildību savienotu ar tiešu un netiešu zaudējumu, sakarā ar iegādāta
produkta lietošanu vai lietošanas neiespējamību.
10. Strīda gadījumā, kas izriet no garantijas noteikumiem, strīdu atrisinās tiesa attiecīga Garanta
juridiskai adresei.
11. Šī garantija neizslēdz, neierobežo un neaptur pircēja tiesību savienotu ar galvojumu par
defektiem, noteiktu Civillikuma normās (likumdošanas vēstnesis Dz. U. 1964. g., Nr. 16, poz. 93 ar
grozījumiem). Strīdus atrisinās tiesa, attiecīgas Garanta juridiskai adresei.


GARANTIJA NEAPŅEM:

1. Neattiecīgu lietošanu, sevišķi pārmērīgu darbarīku noslogošanu, trieciena iekārtu lietošanu ar
rokas darba uzgaļiem;
2. Preci, ja piegādāta bez reklamācijas formulāra vai reklamācijas formulārs nav aizpildīts, nav
garantijas talona vai iegādi apliecinoša dokumenta.
3. Neattiecīgu glabāšanu vai nepareizu konservāciju (glabāšanas apstākļi jāminimizē glabāšanas
ietekme uz korozijas parādību). Neglabāt uzgaļus mitrumā, vidē, kas var nelabvēlīgi ietekmēt uz
aizsardzības slāni;
4. Defektu, kas nav savienots ar darbarīka materiāla vai ražošanas defektiem;
5. Mehānisku, termisku vai ķīmisku bojājumu izraisītu pēc ārēja faktora ietekmes, tas attiecas arī
čemodānam;
6. Prasību savienotu ar produkta tehniskiem parametriem, ja tie atbilst ražotāja uzrādītiem;
7. Skrūvgriežu uzgaļu, ja bojājumi ir savienoti ar dabīgu nolietošanu.
8. Uzgaļus, BIT tipa uzgaļus ar noapaļotām ārējām malām un ar redzamām piesišanas zīmēm
(atvases, skrambas, iespiedumi), kas apliecina lietošanu ar trieciena atslēgām vai citiem
mehāniskiem pievadiem;
9. Atslēgas ar ierobiem, izdobumiem un bojājumiem, kas apliecina āmura vai citu neattiecīgu iekārtu
lietošanu
10. Tarkšķu mehānismus, ja bojājumi ir savienoti ar dabīgu nolietošanu.
11. Bojājumus, izraisītus tieši vai netieši pēc ārējiem notikumiem, piem., plūdi, ugunsgrēks, zibens
spēriens u.c.

LEJUPIELĀDĒT DOKUMENTUS

Reklamācijas formulārs galatslēgām