GARANTIJOS


1. Garantuojame tinkamą produkto veikimą laikantis Naudojimo instrukcijoje nurodytų techninių ir naudojimo sąlygų. Garantiją suteikiame 24 mėnesių laikotarpiui nuo produkto pirkimo datos, nurodytos šiame dokumente. Garantija taikoma visoje Lenkijos Respublikos ir ES teritorijoje. Atskirose šalyse esančių aptarnavimo punktų adresai nurodyti tinklapyje www.dedra.pl. Jei atitinkamoje šalyje nėra aptarnavimo punkto, garantijos teikėjo pareigas turi atlikti centrinis aptarnavimo punktas. Skundai dėl kokybės turi būti pateikti raštu iki garantinio laikotarpio pabaigos.
2. Garantijos teikėjas turi teisę pasirinkti per garantinio laikotarpio terminą pateiktų pagrįstų garantinių reikalavimų patenkinimo būdą (nemokamas remontas, produkto pakeitimas nauju ar sutarties atsisakymas).
3. Garantija taikoma tik per garantinį laikotarpį atsiradusiems gedimams, kilusiems dėl parduoto produkto medžiagų trūkumų ar dėl gamybos broko atsiradusių defektų.
4. Per garantinį laikotarpį nustatytus defektus „DEDRA-EXIM“ pašalins ne vėliau kaip per 14 darbo dienų, skaičiuojant nuo pristatymo į aptarnavimo punktą dienos. Remonto trukmė gali būti ilgesnė, jei reikia užsakyti remontui būtinas dalis, apie tai turi būti pranešta vartotojui.
5. Produktą privaloma pristatyti į pardavimo punktą. Skundas bus nagrinėjamas tik tuo atveju, jei:
- pateikiamas teisingai užpildytas Garantinis lapas,
- pateikiamas pirkimo faktą patvirtinantis dokumentas su nurodyta pardavimo data (pvz. kasos kvitas, PVM sąskaita faktūra),
- pristatomas visiškai sukomplektuotas produktas kaip nurodyta Naudojimo instrukcijos skyriuje „Komplektavimas“.
6. Garantija netaikoma, jeigu gedimas atsirado dėl:
- naudojimo ne pagal paskirtį ir naudojimo instrukcijos nurodymų nesilaikymo,
- leistinų prietaiso apkrovų viršijimo, dėl kurių buvo pažeistas variklis, mechaninės pavaros dalys bei kitos prietaiso dalys,
- neturinčių įgaliojimų asmenų atlikto taisymo,
- konstrukcijos keitimo,
- išorinių veiksnių ir jėgų ar aplinkos užterštumo sukeltų mechaninių, fizinių bei cheminių pažeidimų,
- netinkamų dalių ar įrangos įrengimo, netinkamų tepalų, alyvų, priežiūros priemonių naudojimo.
7. Garantija netaikoma natūraliai eksploatavimo metu susidėvinčioms dalims: terminiams saugikliams, grafitiniams elektriniams šepetėliams, pavarų lynams, trapeciniams diržas, įrankių rankenoms, elektros įrankių darbiniams antgaliams (diskiniai pjūklai, grąžtai, frezos ir pan.).
8. Prietaiso gamintojo identifikacinė plokštelė turi būti įskaitoma. Skunde dėl kokybės nurodytą prekę būtina apsaugoti nuo pažeidimų pervežant. Jeigu įmanoma, pristatyti originalioje pakuotėje.
9. Parduotoms prekėms suteikta garantija nepanaikina, neapriboja bei laikinai nesustabdo Pirkėjo teisių, numatytų teisės aktuose dėl parduoto daikto trūkumų.


„DEDRA“ PRATĘSĖ PREKYBINĖS GARANTIJOS LAIKOTARPĮ IKI 24 MĖNESIŲ.

Nuo pat mūsų įmonės veiklos pradžios mūsų tikslas buvo užtikrinti kuo aukštesnį popardaviminio parduotų įrenginių ir įrankių aptarnavimo kokybės lygį.
Todėl siekdami patenkinti mūsų klientų poreikius ir lūkesčius, pranešame, kad nuo 2016 m. sausio 2 d. „Dedra Exim“ Sp. z o.o. pratęsia prekybinės garantijos, kuri yra suteikiama parduodamiems įrenginiams ir įrankiams, varomiems elektros energija, suspaustu oru, benzinu, dyzelinu ir dujomis, laikotarpį iki 24 mėnesių.
Ilgesnė 24 mėnesių garantija galioja aukščiau išvardytiems įrenginiams ir įrankiams, parduotiems galutiniam vartotojui nuo 2016 m. sausio 2 d. (tai patvirtina čekio arba PVM sąskaitos-faktūros data), nepriklausomai nuo garantijos termino nurodyto rašytinėje garantijoje pridėtoje prie prekės.


Garantinis lapas

 

DEDRA EXIM Sp. z o.o.
05-800 Pruszków ul. 3 Maja 8 tel: (+48 / 22) 73-83-777 fax: (+48 / 22) 73-83-779 http://www.dedra.pl
e-mail: info@dedra.pl

Pardavėjo antspaudas

Katalogo Nr.:
Pavadinimas:
Serijos numeris: .............................................
Data ir parašas  ................................................

GARANTIJOS SĄLYGOS

1. Garantinis lapas, išduodamas pirkėjui kartu su avalyne, yra garantijos pagrindas. „DEDRA EXIM“ užtikrina vartotoją, kad avalynė yra geros kokybės, su sąlyga, kad jis laikosi teisingo avalynės naudojimo pagal instrukciją taisyklių.
2. Garantijos terminas yra 24 mėnesiai skaičiuojant nuo avalynės pirkėjui išdavimo dienos ir galioja Lenkijos Respublikos ir Europos Sąjungos teritorijoje.
3. Garantija galioja tik paslėptiems parduotos avalynės defektams. Atveju, kai remontas bus neįmanomas, garantijos suteikėjas įsipareigoja pakeisti daiktą nauju.
4. Avalynės defektu laikomi defektai, kurie:
      - sumažina jos naudingumą
      - neleidžia naudoti avalynės pagal paskirtį.
5. Pirkėjas privalo pranešti apie pastebėtą defektą per 14 dienų nuo jo pastebėjimo, kitaip jis praranda teises, kurias jam suteikia ši garantija.
6. Pretenzijos nepriimamos, jei avalynės defektas yra matomas pirkimo metu, bei dėl:

  • gedimo, susijusio su netinkama, nepakankama arba neteisinga avalynės priežiūra arba jos stoka,
  • netinkamo avalynės parinkimo,
  • bet kokių mechaninių pažeidimų (nutrynimai, susižeidimai), įskaitant tokius, kurie įvyko dėl avalynės naudojimo ne  pagal paskirtį,
  • spalvos pakeitimo, kuris įvyko po avalynės peršlapimo arba dėl prakaito,
  • natūralaus avalynės susidėvėjimo naudojimo metu ir pan.
  • defektų, atsiradusių dėl teisingo avalynės naudojimo taisyklių, aprašytų naudojimo instrukcijoje (pridėta prie produkto), nepaisymo.

7. Pretenzija yra pateikiama avalynės pirkimo vietoje. Pretenzija bus priimta tik tuomet, kai prekė bus pristatyta su visu komplektu, ji bus švari, be užteršimų, atitiks higienos standartus, bus pateikta kartu su garantiniu lapu, pirkimo patvirtinimo dokumentu ir kruopščiai užpildyta pretenzijos forma.
8. Garantijos suteikėjas įsipareigoja išnagrinėti pretenziją per 14 dienų skaičiuojant nuo pranešimo apie defektą dienos ir prekės pristatymo į avalynės pirkimo vietą bei savo sąskaita pristatyti avalynę pirkėjui į garantijos lape nurodytą vietą arba į vietą, kur prekė buvo išduota suteikiant garantiją.

Ši garantija neriboja, neišskiria bei nesustabdo pirkėjo teisių dėl parduotos prekės neatitikimo su sutarties sąlygomis arba prekės defekto.

Pirkėjo pareiškimas

Garantijos sąlygos yra man žinomos, ką patvirtinu savo parašu:


.........................................                                                                                               ...............................................
data ir vieta                                                                                                                         Pirkėjo parašas


SUTEIKTOS 25 METŲ GARANTIJOS SĄLYGOS:


1. Gamintojas „DEDRA EXIM“ Sp. z o.o., 05-800 Pruškuv, ul. 3 Maja 8, toliau vadinamas – Garantijos
suteikėjas, garantuoja aukštą „DEDRA“ veržliarakčių rinkinių kokybę. Garantija apima gedimus,
atsiradusius dėl paslėptų medžiagų arba gamybos defektų aptikimo. Garantija galioja tik tuomet, jei
raktai buvo naudojami pagal jų paskirti, ir neapima natūralaus susidėvėjimo eksploatavimo metu.
2. Garantijos suteikėjas suteikia garantiją įrankiams, kurie buvo įsigyti naudojimui Lenkijos
Respublikos ir ES teritorijoje.
3. Įrankių (pvz. veržliarakčių) komplekto atveju garantija apima tik pavienį elementą, kuriame buvo
aptiktas defektas, nebent defektas aptiktas visuose komplekto elementuose.
4. Garantiniame laikotarpyje aptikti defektai bus pašalinti per laikotarpį iki 14 darbo dienų,
skaičiuojant nuo įrankio, dėl kurio pateikiama pretenzija, pristatymo į Garantijos suteikėjo būstinę.
5. Patvirtinus, jog pretenzija pagrįsta, Garantijos suteikėjas gali ją realizuoti pakeisdamas prekę.
6. Pirkėjas, nusipirkęs komplektą, pateikia ir atsiima prekę, dėl kurios yra pateikiama pretenzija,
tiesiai pas pardavėją, pas kurį prekė buvo nusipirkta. Pirkėjas privalo pridėti prie prekės, dėl kurios
yra pateikiama pretenzija, pirkimą patvirtinantį dokumentą ir užpildytą pretenzijos blanką
„PRETENZIJA DĖL PREKĖS REMIANTIS 25 METŲ GARANTIJA“. Blanką galima rasti svetainėje
www.dedra.pl.
7. Garantinis dokumentas (jei yra) galioja tuomet, kai turi teisingai užpildytus laukus apie parduotą
įrankį ir pardavėjo antspaudą.
8. Garantijos suteikėjas neatsako už žalą, padarytą turtui arba sveikatai, kuri yra susijusi su įrankio
naudojimu ne pagal paskirtį arba nesilaikant naudojimo sąlygų, kurias apibrėžė Garantijos
suteikėjas, ypač tai galioja konstrukcijos keitimui, susidėvėjimui arba jei įrankis buvo taisomas
pirkėjo ar trečiojo asmens.
9. Remiantis šia garantija Garantijos suteikėjas neatsako už tiesioginius ir netiesioginius nuostolius,
susijusius su įsigyto produkto naudojimu ar negalėjimu juo pasinaudoti.
10. Kilus ginčui dėl šios garantijos nuostatų, tinkamas teismas, kuriame bus nagrinėjamas klausimas,
yra teismas pagal Garantijos suteikėjo būstinės adresą.
11. Ši garantija neriboja, neišskiria bei nesustabdo pirkėjo teisių dėl parduotos prekės neatitikimo
arba prekės defekto pagal Civilinio Kodekso nuostatas („Dziennik Ustaw“, 1964 m. nr. 16 poz. 93 su
vėlesniais pakeitimais). Ginčytinus klausimus spręs teismas pagal Garantijos suteikėjo būstinės
adresą.


GARANTIJA NEGALIOJA:


1. Jei prekė buvo naudojama ne pagal paskirtį, ypač jei įrankis buvo pernelyg perkraunamas, buvo
naudojami smūginiai įrankiai su antgaliais, skirtais rankiniam darbui;
2. Jei pristatyta prekė neturi arba turi neužpildytą pretenzijos blanką, neturi garantinio lapo arba
pirkimą patvirtinančio dokumento.
3. Netinkamo sandėliavimo arba neteisingos priežiūros (sandėliavimo sąlygos privalo minimizuoti
sąlygų įtaką korozijos procesui) atveju. Draudžiama laikyti veržliarakčius drėgmėje, aplinkoje,
galinčioje turėti neigiamą įtaką apsauginiam sluoksniui;
4. Jei išnagrinėjus gedimo priežastį, buvo nustatyta, jog tai nėra medžiagos arba gamybos defektas;
5. mechaninio, terminio arba cheminio pažeidimo dėl išorinių veiksnių poveikio, galioja taip pat
lagaminui, atveju;
6. Reikalavimams dėl techninių produkto parametrų, jei jie atitinka gamintojos nurodytus duomenis;
7. Atsuktuvų antgalių ir priedų, jei jų pažeidimas yra susijęs su natūralių susidėvėjimu;
8. Galvutės, BIT tipo galvutės, turinčios apvalius išorinius kraštus arba aiškius smūgių pėdsakus
(įskilimus, įbrėžimus ir pan.), įrodančius, kad jos buvo naudojamos su smūginiais raktais arba kitomis
mechaninėmis pavaromis.
9. Raktams, kurie turi įskilimus, įbrėžimus ir pažeidimus, aiškiai įrodančius, kad jų atveju buvo
naudojamas plaktukas arba kiti netinkami įrankiai.
10. Tvirtinimo mechanizmams, jei jų pažeidimas yra susijęs jų natūraliu susidėvėjimu.
11. Gedimams, atsiradusiems dėl netiesioginio arba tiesioginio išorinių aplinkybių poveikio – pvz.
potvynis, gaisras, žaibo ir pan.

ATSISIŲSTI DOKUMENTUS

Galvučių garantinio atvėjo pateikimo forma